Categories
Interior

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

There are certain actions you can’t avoid while using internet. One such action is to download files from websites for offline reference. The file download function works similar on all popular browsers like Google Chrome, Firefox, Edge, Safari and Internet Explorer. Generally all browsers will download the files to ‘Downloads’ folder. However, you can change this default download folder in browsers and set your own custom location.

Table of Contents

 • Downloads Folder in Computer
  • 1. Change Downloads Folder in Chrome
  • 2. Change Downloads Folder in Firefox
  • 3. Change Downloads Folder in Safari
  • 4. Change Downloads Folder in Microsoft Edge
  • 5. Change Downloads Folder in Internet Explorer
 • Caution with Downloads

Downloads Folder in Computer

Both Windows and Mac computers have “Downloads” folder as part of the operating system structure. Browsers use this as a default location to download content from websites. Though Chrome will open PDF files on the browser, you can disable this to download PDF file. The problem here is that you may get confused when all files are available in single downloads folder.

The best option is, instead of downloading files to default downloads folder, you can setup different location to store files. It is also possible for you to choose the download location every time instead of setup default folder. In this manner you can organize downloaded files and access them later without confusion.

Let us explain, how can you change the downloads folder in popular web browsers.

1. Change Downloads Folder in Chrome

First Chrome, the popular browser. Go to ‘chrome://settings’ command URL in the address bar and click on the ‘Advanced’ option.

Navigate to ‘Downloads’ section and click on ‘Change’ button. Select the new folder and Chrome will download the files to the newly select folder henceforth.

If you want to manually choose the download location every time then switch on the option ‘Ask where to save each file before downloading’.

2. Change Downloads Folder in Firefox

Open Firefox and go to the URL about:preferences in address bar. You can also go to preferences by clicking on the gear icon or ‘Hamburger Menu > Preferences’ menu option. Scroll down under ‘General’ tab and go to ‘Files and Applications’ section.

Under ‘Downloads’ section, click on the ‘Choose’ button and change the default downloads folder location.

Enable ‘Always ask you where to save files’ option, if you want to choose the different download locations each time.

3. Change Downloads Folder in Safari

On MacBook open Safari and press ‘Command + ,’ keys. Or go to ‘Safari > Preferences…’ to open preferences section. Under ‘General’ tab, click the drop-down against ‘File download location’ and choose ‘Other…’ option. Select the new download folder for you to download the files.

You can choose ‘Ask for each download’ to every time decide the download location.

4. Change Downloads Folder in Microsoft Edge

On Microsoft Edge click on the three dots button and choose ‘Settings’ option.

Then click on the ‘View advanced settings’ button under ‘Advanced settings’.

Click on the ‘Change’ button under ‘Downloads’ section to change the default downloads folder.

Switch on the ‘Ask me what to do with each download’ to choose the download location each time when downloading a file in Edge.

Note: If you are using new Microsoft Edge based on Chromium backend, the process is same as Google Chrome.

5. Change Downloads Folder in Internet Explorer

Windows 10 still has Internet Explorer 11 along with Edge. If you use Internet Explorer then click on the ‘Gear’ icon and choose ‘View downloads’. Or press ‘Control + J’ to open the downloads section.

On the view downloads section, click on ‘Options’ to open ‘Download Options’ popup.

Click on the ‘Browser’ button and choose different folder to change the default download location.

Caution with Downloads

Though changing downloads folder can help in organizing files, it will not help in improving your privacy. Anyone access to your computer can view downloaded files, open or delete them from your browser’s download history page. For example, below is the download location in Chrome browser. As you can see the files are downloaded from GoDaddy email. It may create privacy problems if someone using your computer can see from where you downloaded files.

We strongly recommend you to use private computer or clear browsing history when using public computer.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Geoffrey_Carr

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Bây giờ Internet Explorer đã chính thức giảm xuống dưới 50% thị phần, đây là lúc chúng tôi đổi tên nó thành một tiêu đề phù hợp hơn: Google Chrome Downloader, hoặc nếu bạn thích, Firefox Downloader.

Rõ ràng đây là một mẹo geek rất ngu ngốc, và thực tế là Internet Explorer 9 là một trình duyệt rất có khả năng hoạt động tốt. Nhưng đừng làm hỏng niềm vui của chúng tôi!

Đổi tên Internet Explorer thành Trình tải xuống Chrome / Chrome

Điều đầu tiên bạn sẽ muốn làm là mở regedit.exe thông qua hộp thoại tìm kiếm Start Menu hoặc hộp Run và duyệt xuống phím sau:

Khi đó, hãy tạo một khóa String mới ở phía bên tay phải, gọi nó là Window Title và đặt văn bản thành Trình tải xuống Chrome, Trình tải xuống Firefox hoặc một cái gì đó khác hoàn toàn.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Bạn có lẽ cũng nên mở cửa sổ thuộc tính trên bất kỳ phím tắt IE nào và thay đổi tab Chung thành văn bản mới.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Tiếp theo, bạn nên thay đổi trang chủ của Internet Explorer thành trang tải xuống Chrome hoặc Firefox:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Kết quả tuyệt vời

Bây giờ bạn đã thực hiện đổi tên và đóng tất cả các cửa sổ IE, bạn có thể khởi chạy lại và thấy tiêu đề thực sự thay đổi ở mọi nơi, bao gồm Alt-Tab:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Và ngay cả Task Manager:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Nếu bạn là chàng trai sửa chữa kỹ thuật trong gia đình bạn, tất cả những gì bạn phải làm là thiết lập điều này trên máy tính của mọi người và họ sẽ không bị nhầm lẫn lần nữa.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Geoffrey_Carr

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Dabar, kai “Internet Explorer” oficialiai sumažėjo iki 50% rinkos dalies, pats laikas jį pervadinti į labiau tinkamą pavadinimą: “Google Chrome Downloader” arba, jei norite, “Firefox Downloader”.

Akivaizdu, kad tai yra labai kvailas geekio apgauti, ir realybė yra tai, kad “Internet Explorer 9” yra labai galingas naršyklė, kuri gerai veikia. Bet nesugadinkite mūsų linksmybės!

“Internet Explorer” pervardijimas į Firefox / “Chrome Downloader”

Pirmas dalykas, kurį norėtumėte padaryti, yra atidaryti regedit.exe per paieškos meniu Pradėti arba paleisti langą ir naršyti žemyn į šį raktą:

Kai ten sukurkite naują Styginių raktą dešinėje pusėje, vadinate jį “Window Title” ir nustatykite tekstą “Chrome Downloader”, “Firefox Downloader” arba dar ką nors dar.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Turėtumėte taip pat atidaryti savybių juostą bet kokiuose IE sparčiuose klavišuose ir pakeisti skirtuką Bendra į naują tekstą.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Be to, turėtumėte pakeisti “Internet Explorer” pagrindinį puslapį į “Chrome” ar “Firefox” atsisiuntimo puslapį:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Puikus rezultatas

Dabar, kai atlikote pervardymą ir uždarė visus “IE” langus, galite jį vėl paleisti ir pamatyti, kad pavadinimas visur iš esmės pakeistas, įskaitant “Alt-Tab”:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Ir net Task Manager:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Jei esate technikos specialistas savo šeimoje, viskas, ko jums reikia padaryti, tai nustatyti visose kompiuteriuose, ir jie nebus painiojami dar kartą.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Τώρα που ο Internet Explorer έχει επίσημα μειωθεί κάτω από το 50% του μεριδίου αγοράς, είναι καιρός να το μετονομάσουμε σε έναν πιο κατάλληλο τίτλο: Google Chrome Downloader ή, αν προτιμάτε, τον Firefox Downloader.

Προφανώς αυτό είναι ένα πολύ χαζό geek τέχνασμα, και η πραγματικότητα είναι ότι ο Internet Explorer 9 είναι ένα πολύ ικανό πρόγραμμα περιήγησης που λειτουργεί καλά. Αλλά μην χαλάσετε τη διασκέδασή μας!

Μετονομασία του Internet Explorer σε Firefox / Chrome Downloader

Το πρώτο πράγμα που θα θελήσετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το regedit.exe μέσω της αναζήτησης του μενού Έναρξη ή το πλαίσιο Εκτέλεση και περιηγηθείτε προς τα κάτω στο ακόλουθο κλειδί:

HKEY_CURRENT_USER \ Λογισμικό \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main

Μόλις δημιουργήσετε ένα νέο πλήκτρο String στη δεξιά πλευρά, ονομάστε τον τίτλο παραθύρου και ορίστε το κείμενο στο Chrome Downloader, στο Downloader Firefox ή σε κάτι άλλο εξ ολοκλήρου.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Ίσως πρέπει επίσης να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων σε όλες τις συντομεύσεις IE και να αλλάξετε την καρτέλα Γενικά στο νέο κείμενο.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αλλάξετε την αρχική σελίδα του Internet Explorer στη σελίδα λήψης του Chrome ή του Firefox:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Awesome Αποτελέσματα

Τώρα που έχετε κάνει τη μετονομασία και έκλεισε όλα τα παράθυρα IE, μπορείτε να το ξεκινήσετε πάλι και να δείτε ότι ο τίτλος έχει αλλάξει πραγματικά παντού, συμπεριλαμβανομένου του Alt-Tab:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Και ακόμα και ο υπεύθυνος διαχείρισης εργασιών:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Εάν είστε ο τεχνικός fix-αυτός τύπος στην οικογένειά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το τοποθετήσετε σε όλους τους υπολογιστές, και δεν θα μπερδευτούν ξανά.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Now that Internet Explorer has officially dropped below 50% market share, it’s high time that we rename it to a more fitting title: Google Chrome Downloader, or if you prefer, Firefox Downloader.

Obviously this is a very stupid geek trick, and the reality is that Internet Explorer 9 is a very capable browser that works well. But don’t spoil our fun!

Renaming Internet Explorer to Firefox/Chrome Downloader

The first thing you’ll want to do is open up regedit.exe through the Start Menu search or Run box, and browse down to the following key:

Once there, create a new String key on the right-hand side, call it Window Title, and set the text to Chrome Downloader, Firefox Downloader, or something else entirely.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

You should probably also open up the properties pane on any IE shortcuts and change the General tab to the new text.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Next, you should change the home page of Internet Explorer to the Chrome or Firefox download page:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Awesome Results

Now that you’ve done the rename and closed all the IE windows, you can launch it again and see that the title is really changed everywhere, including Alt-Tab:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

And even Task Manager:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

If you’re the techie fix-it guy in your family, all you have to do is set this up on everybody’s computer, and they won’t be confused again.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Now that Internet Explorer has officially dropped below 50% market share, it’s high time that we rename it to a more fitting title: Google Chrome Downloader, or if you prefer, Firefox Downloader.

Obviously this is a very stupid geek trick, and the reality is that Internet Explorer 9 is a very capable browser that works well. But don’t spoil our fun!

Renaming Internet Explorer to Firefox/Chrome Downloader

The first thing you’ll want to do is open up regedit.exe through the Start Menu search or Run box, and browse down to the following key:

Once there, create a new String key on the right-hand side, call it Window Title, and set the text to Chrome Downloader, Firefox Downloader, or something else entirely.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

You should probably also open up the properties pane on any IE shortcuts and change the General tab to the new text.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Next, you should change the home page of Internet Explorer to the Chrome or Firefox download page:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Awesome Results

Now that you’ve done the rename and closed all the IE windows, you can launch it again and see that the title is really changed everywhere, including Alt-Tab:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

And even Task Manager:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

If you’re the techie fix-it guy in your family, all you have to do is set this up on everybody’s computer, and they won’t be confused again.

Поиск в Поддержке

 1. Начало
 2. Форумы поддержки
 3. Firefox
 4. Is there any way to make Mozilla.

Избегайте мошенников, выдающих себя за службу поддержки. Мы никогда не попросим вас позвонить, отправить текстовое сообщение или поделиться личной информацией. Сообщайте о подозрительной активности, используя функцию «Пожаловаться».

Learn More

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Is there any way to make Mozilla Firefox automatically rename downloaded files of the same name like on Google Chrome?

 • 5 ответов
 • 1 имеет эту проблему
 • 4871 просмотр
 • Последний ответ от quartz

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

When using Google, if I download two files named “unknown” it will save the second as unknown (1) and so on and so forth however when I use FireFix and I attempt to download two files with the same name I will have to type a new file name out and its quit annoying.

Is FireFox just lame like this or is there a work around / fix?

Выбранное решение

Hi Socks, how Firefox handles downloads varies based on your settings.

Firefox will add (number) to the file name when the file is automatically saved to a specific folder every time. On the Options page:

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

If Firefox is set to ask you to choose a folder, or if you use a “Save [something] As. ” command to call up the file browsing dialog, then Windows blocks you from using a duplicate file name in the selected folder.

Does that match how yours works?

Все ответы (5)

Separate Security Issue: Update your Flash Player or remove it using these links; Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version 32.0.0.207

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Why get Firefox for Chromebook?

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

While a Chromebook already has Chrome installed, downloading and using Firefox as your go-to browser provides you with a few benefits:

 • Always-on tracking protection: by default, Firefox runs Enhanced Tracking Protection (ETP) to protect your personal data from known ad trackers, social trackers and cryptomining scripts that follow you around the web.
 • Supporting independent technology: since most major browsers are now running on Chromium, there are fewer options that don’t feed into the Big Tech machine. Firefox is backed by a not-for-profit and is dedicated to fixing the internet. Using Firefox makes you a part of that.

Is it hard to install Firefox for Chromebook?

We wish it were more straightforward, but your Chromebook would prefer to keep you in the Google Play ecosystem. However, we think it’s worth the effort to install the Firefox browser to your Chromebook – and we’ve got resources to help you if you need them. There are two ways to get Firefox on your device.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Install Firefox from Google Play Store: on newer versions of Chrome OS (x86 based Chromebook running Chrome OS 80 or later), you have the option to install the Firefox for Android app. This app is developed for mobile devices.

How to rename internet explorer to firefox/chrome downloader

Install Firefox as a Linux app: going this route takes a few more steps, but it’s worth it. When you install the Firefox browser as a Linux app, you get the Firefox desktop browser and all the benefits that come with, including Enhanced Tracking Protection, a built-in password manager, access to thousands of add-ons (including UBlock Origin ad blocker), and themes to customize the look of your browser. Learn more about installing Firefox desktop browser for Chromebook.

There are certain actions you can’t avoid while using internet. One such action is to download files from websites for offline reference. The file download function works similar on all popular browsers like Google Chrome, Firefox, Edge, Safari and Internet Explorer. Generally all browsers will download the files to ‘Downloads’ folder. However, you can change this default download folder in browsers and set your own custom location.

Table of Contents

 • Downloads Folder in Computer
  • 1. Change Downloads Folder in Chrome
  • 2. Change Downloads Folder in Firefox
  • 3. Change Downloads Folder in Safari
  • 4. Change Downloads Folder in Microsoft Edge
  • 5. Change Downloads Folder in Internet Explorer
 • Caution with Downloads

Downloads Folder in Computer

Both Windows and Mac computers have “Downloads” folder as part of the operating system structure. Browsers use this as a default location to download content from websites. Though Chrome will open PDF files on the browser, you can disable this to download PDF file. The problem here is that you may get confused when all files are available in single downloads folder.

The best option is, instead of downloading files to default downloads folder, you can setup different location to store files. It is also possible for you to choose the download location every time instead of setup default folder. In this manner you can organize downloaded files and access them later without confusion.

Let us explain, how can you change the downloads folder in popular web browsers.

1. Change Downloads Folder in Chrome

First Chrome, the popular browser. Go to ‘chrome://settings’ command URL in the address bar and click on the ‘Advanced’ option.

Navigate to ‘Downloads’ section and click on ‘Change’ button. Select the new folder and Chrome will download the files to the newly select folder henceforth.

If you want to manually choose the download location every time then switch on the option ‘Ask where to save each file before downloading’.

2. Change Downloads Folder in Firefox

Open Firefox and go to the URL about:preferences in address bar. You can also go to preferences by clicking on the gear icon or ‘Hamburger Menu > Preferences’ menu option. Scroll down under ‘General’ tab and go to ‘Files and Applications’ section.

Under ‘Downloads’ section, click on the ‘Choose’ button and change the default downloads folder location.

Enable ‘Always ask you where to save files’ option, if you want to choose the different download locations each time.

3. Change Downloads Folder in Safari

On MacBook open Safari and press ‘Command + ,’ keys. Or go to ‘Safari > Preferences…’ to open preferences section. Under ‘General’ tab, click the drop-down against ‘File download location’ and choose ‘Other…’ option. Select the new download folder for you to download the files.

You can choose ‘Ask for each download’ to every time decide the download location.

4. Change Downloads Folder in Microsoft Edge

On Microsoft Edge click on the three dots button and choose ‘Settings’ option.

Then click on the ‘View advanced settings’ button under ‘Advanced settings’.

Click on the ‘Change’ button under ‘Downloads’ section to change the default downloads folder.

Switch on the ‘Ask me what to do with each download’ to choose the download location each time when downloading a file in Edge.

Note: If you are using new Microsoft Edge based on Chromium backend, the process is same as Google Chrome.

5. Change Downloads Folder in Internet Explorer

Windows 10 still has Internet Explorer 11 along with Edge. If you use Internet Explorer then click on the ‘Gear’ icon and choose ‘View downloads’. Or press ‘Control + J’ to open the downloads section.

On the view downloads section, click on ‘Options’ to open ‘Download Options’ popup.

Click on the ‘Browser’ button and choose different folder to change the default download location.

Caution with Downloads

Though changing downloads folder can help in organizing files, it will not help in improving your privacy. Anyone access to your computer can view downloaded files, open or delete them from your browser’s download history page. For example, below is the download location in Chrome browser. As you can see the files are downloaded from GoDaddy email. It may create privacy problems if someone using your computer can see from where you downloaded files.

We strongly recommend you to use private computer or clear browsing history when using public computer.