Categories
Interior

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Word processing programs have rulers that help you position elements in your documents, such as text, graphics, and tables. LibreOffice displays the horizontal ruler by default and has a vertical ruler available for display. We’ll show you how to show and hide both rulers.

Hiding the rulers gives you a bit more space for working on your document, which is useful if you’re using a small screen. When you’re not using the rulers, you can easily hide them, and then show them again when needed.

To show or hide the rulers, go to View > Rulers > Rulers, or press Ctrl+Shift+R. When the rulers are showing, there is a checkmark to the left of Rulers option. The checkmark goes away when the rulers are hidden.

NOTE: We’re demonstrating how to show and hide rulers in LibreOffice Writer for Windows, but the procedure is the same for Linux and macOS, except the shortcut for the Rulers command on macOS is Shift+Command+R.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

To show the rulers again, select the Rulers option again, or press Ctrl+Shift+R again. To show the vertical ruler, go to View > Rulers > Vertical Ruler. Again, if the vertical ruler is showing, there is a checkmark next to the Vertical Ruler option.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

The Rulers command affects both the horizontal and vertical rulers. When you choose to show the rulers, the vertical ruler shows only if it was showing when you hid the rulers. For example, in the image above, the Vertical Ruler is selected and showing. When you select Rulers again to hide the rulers (no checkmark), the Vertical Rulers option is automatically turned off as well, and you won’t see a checkmark on the option.

NOTE: If you select the Vertical Ruler option to show the vertical ruler while the Rulers option is off, you will not see a checkmark next to the Vertical Ruler option. However, LibreOffice Writer remembers whether the option was on or off the next time you turn on the Rulers option.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Here, we’ve hidden both rulers.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

If you want to use a keyboard shortcut to show and hide the vertical ruler, you can add a custom one, too.

Lori Kaufman
How to show and hide the rulers in libreoffice writerLori Kaufman
Writer

Lori Kaufman is a technology expert with 25 years of experience. She’s been a senior technical writer, worked as a programmer, and has even run her own multi-location business. Read more.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

LibreOffice Writer allows you to measure your margins, tabs, etc. in several different sets of units, such as inches, centimeters, and points. If you use something other than the default of inches it’s easy to change the unit of measurement in Writer.

To change the unit of measurement in LibreOffice Writer, go to Tools > Options.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

In the tree structure on the left side of the Options dialog box, expand the LibreOffice Writer section by clicking the plus sign to the left of the “LibreOffice Writer” heading and then select “General”. Under Settings on the right, select an option, such as Centimeter, from the “Measurement unit” drop-down list.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Click “OK” to save the change and close the Options dialog box.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

The ruler now measures in centimeters (or whichever unit of measure you selected). If you don’t see the ruler, it’s hidden, but you can show it.

The values of any tabs you already had on the ruler are adjusted to the newly selected unit so they remain in the same place on the ruler.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

The unit of measurement change affects all documents that are open and ones you open or create after the change.

 • › The Best Gaming Keyboards of 2021: Be on Top of Your Game
 • › Why Sublime Text Is Great For Writers, Not Just Programmers
 • › What Is a ULED TV, and How Is It Different?
 • › Why Professionals Will Actually Want a 2021 MacBook Pro
 • › How to Add Images to Questions in Google Forms

How to show and hide the rulers in libreoffice writer Lori Kaufman
Lori Kaufman is a technology expert with 25 years of experience. She’s been a senior technical writer, worked as a programmer, and has even run her own multi-location business.
Read Full Bio »

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

โปรแกรมประมวลผลคำมีโมหะที่ช่วยให้คุณวางตำแหน่งองค์ประกอบในเอกสารของคุณเช่นข้อความกราฟิกและตาราง LibreOffice แสดงไม้บรรทัดแนวนอนตามค่าเริ่มต้นและมีไม้บรรทัดแนวตั้งสำหรับการแสดงผล เราจะแสดงวิธีการแสดงและซ่อนผู้ปกครองทั้งสอง.

ในการแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดไปที่มุมมอง> ผู้ปกครอง> ผู้ปกครองหรือกด Ctrl + Shift + R เมื่อผู้ปกครองกำลังแสดงจะมีเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของตัวเลือกผู้ปกครอง เครื่องหมายถูกหายไปเมื่อผู้ปกครองถูกซ่อน.

หมายเหตุ: เรากำลังสาธิตวิธีการแสดงและซ่อนผู้ปกครองใน LibreOffice Writer สำหรับ Windows แต่ขั้นตอนเหมือนกันสำหรับ Linux และ macOS ยกเว้นทางลัดสำหรับคำสั่งผู้ปกครองบน ​​macOS คือ Shift + Command + R.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

หากต้องการแสดงไม้บรรทัดอีกครั้งให้เลือกตัวเลือกไม้บรรทัดอีกครั้งหรือกด Ctrl + Shift + R อีกครั้ง หากต้องการแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งให้ไปที่มุมมอง> ไม้บรรทัด> ไม้บรรทัดแนวตั้ง อีกครั้งถ้าไม้บรรทัดแนวตั้งปรากฏขึ้นมีเครื่องหมายถูกติดกับตัวเลือกไม้บรรทัดแนวตั้ง.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

คำสั่งไม้บรรทัดมีผลกับทั้งไม้บรรทัดแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อคุณเลือกที่จะแสดงไม้บรรทัดไม้บรรทัดแนวตั้งจะแสดงเฉพาะเมื่อมันปรากฏขึ้นเมื่อคุณซ่อนไม้บรรทัด ตัวอย่างเช่นในภาพด้านบนไม้บรรทัดแนวตั้งจะถูกเลือกและแสดง เมื่อคุณเลือก Rulers อีกครั้งเพื่อซ่อนไม้บรรทัด (ไม่มีเครื่องหมายถูก) ตัวเลือก Vertical Rulers จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเช่นกันและคุณจะไม่เห็นเครื่องหมายถูกบนตัวเลือก.

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกไม้บรรทัดแนวตั้งเพื่อแสดงไม้บรรทัดแนวตั้งในขณะที่ตัวเลือกไม้บรรทัดปิดอยู่คุณจะไม่เห็นเครื่องหมายถูกถัดจากตัวเลือกไม้บรรทัดแนวตั้ง อย่างไรก็ตาม LibreOffice Writer จะจดจำว่าตัวเลือกนั้นเปิดหรือปิดในครั้งต่อไปที่คุณเปิดตัวเลือก Rulers.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Các chương trình xử lý văn bản có các thước đo giúp bạn định vị các thành phần trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như văn bản, đồ họa và bảng. LibreOffice hiển thị thước kẻ ngang theo mặc định và có một thước dọc có sẵn để hiển thị. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị và ẩn cả hai người cai trị.

Ẩn các thước kẻ cung cấp cho bạn thêm một chút không gian để làm việc trên tài liệu của bạn, điều này rất hữu ích nếu bạn đang sử dụng màn hình nhỏ. Khi bạn không sử dụng thước kẻ, bạn có thể dễ dàng ẩn chúng và sau đó hiển thị lại khi cần.

Để hiển thị hoặc ẩn các thước kẻ, hãy đi tới Xem> Thước kẻ> Thước kẻ hoặc nhấn Ctrl + Shift + R. Khi những người cai trị đang hiển thị, có một dấu kiểm bên trái của tùy chọn Rulers. Dấu kiểm biến mất khi những người cai trị bị ẩn.

LƯU Ý: Chúng tôi đang trình bày cách hiển thị và ẩn các thước đo trong LibreOffice Writer cho Windows, nhưng quy trình này giống với Linux và macOS, ngoại trừ phím tắt cho lệnh Rulers trên macOS là Shift + Command + R.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Để hiển thị lại các thước kẻ, chọn lại tùy chọn Thước kẻ hoặc nhấn lại Ctrl + Shift + R. Để hiển thị thước dọc, hãy đi tới Xem> Thước kẻ> Thước dọc. Một lần nữa, nếu thước dọc được hiển thị, có một dấu kiểm bên cạnh tùy chọn Thước dọc.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Lệnh Rulers ảnh hưởng đến cả thước kẻ ngang và dọc. Khi bạn chọn hiển thị thước kẻ, thước kẻ dọc chỉ hiển thị nếu nó hiển thị khi bạn ẩn thước kẻ. Ví dụ, trong hình trên, Thước dọc được chọn và hiển thị. Khi bạn chọn lại Thước kẻ để ẩn thước kẻ (không có dấu kiểm), tùy chọn Thước dọc cũng sẽ tự động tắt và bạn sẽ không thấy dấu kiểm trên tùy chọn.

GHI CHÚ: Nếu bạn chọn tùy chọn Thước dọc để hiển thị thước dọc trong khi tùy chọn Thước kẻ tắt, bạn sẽ không thấy dấu kiểm bên cạnh tùy chọn Thước dọc. Tuy nhiên, LibreOffice Writer ghi nhớ liệu tùy chọn được bật hay tắt trong lần tiếp theo bạn bật tùy chọn Rulers.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Ở đây, chúng tôi đã giấu cả hai người cai trị.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Nếu bạn muốn sử dụng phím tắt để hiển thị và ẩn thước dọc, bạn cũng có thể thêm một phím tùy chỉnh.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Tekstitöötlusprogrammidel on valitsejad, mis aitavad teil oma dokumentide elemente postitada, näiteks teksti, graafikat ja tabeleid. LibreOffice näitab vaikimisi horisontaalset joonlauda ja on ekraanile saadaval vertikaalse joonega. Me näitan sulle, kuidas mõlemat valitsejat näidata ja varjata.

Joonlauade peitmine annab teile veidi rohkem ruumi dokumendi tööle, mis on kasulik siis, kui kasutate väikest ekraani. Kui te ei kasuta valitsejaid, saate neid hõlpsasti varjata ja seejärel vajaduse korral uuesti neid näidata.

Joonte kuvamiseks või varjamiseks minge View> Lineers> Lineerid või vajutage Ctrl + Shift + R. Kui valitsejad näitavad, on valikud vasakule valikud. Kui valitsejad on peidetud, kustub see märk.

MÄRKUS. Meie näitab, kuidas näidata ja varjata joonlaudu Windowsis LibreOffice Writeris, kuid sama protseduur on Linuxis ja macOS, välja arvatud MacOS-i käskude valijate otseteede jaoks on Shift + Command + R.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Valitsejate kuvamiseks vali uuesti valikud või vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + R. Vertikaalse joonlauda kuvamiseks minge View> Lineers> Vertical Lineuler. Jällegi, kui vertikaalne joonlaud kuvatakse, on valiku Vertical Ruler kõrval kõrvalekalle.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Juhtlaudade käsk mõjutab nii horisontaal- kui ka vertikaalset joonlaudu. Kui valite joonlaudade näitamise, kuvatakse vertikaalne joonlaud ainult siis, kui see kuvatakse, kui te jootate valitsejad. Näiteks on ülaltoodud pildil valitud ja kuvatakse vertikaalne joonlaud. Kui valite joonlaudade peitmiseks valikud uuesti (märkeruut puudub), lülitatakse valik Vertical Rulers ka automaatselt välja ja te võite näha valikuvõimalust linnuke.

MÄRKUS. Kui valite vertikaalse joonlauda väärtuse Vertical Lineerija valimiseks, kui valikud Valikud on välja lülitatud, ei näe te vertikaalse joonlaudri kõrval olevat märkekast. Siiski mäletab LibreOffice Writer, kas see võimalus on sisse või välja lülitatud järgmisel korral, kui lülitate valikud välja.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Siin oleme peidetud mõlemad valitsejad.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Kui soovite kasutada vertikaalse joone kuvamiseks ja peitmiseks kiirklahvi, võite lisada ka kohandatud.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Tekstinkäsittelyohjelmissa on vihjeitä, joiden avulla voit sijoittaa elementtejä dokumentteihisi, kuten tekstiin, grafiikkaan ja taulukoihin. LibreOffice näyttää oletusarvoisesti vaakasuoran viivoitimen ja sillä on pystysuora viivoitin. Me näytämme, kuinka näyttää ja piilota molemmat hallitsijat.

Ohjaajien kätkeminen antaa sinulle hieman enemmän tilaa asiakirjan käsittelyyn, mikä on hyödyllistä, jos käytät pienen näytön. Kun et käytä hallitsijoita, voit helposti piilottaa ne ja näyttää ne tarvittaessa uudelleen.

Jos haluat näyttää tai piilottaa hallitsijat, siirry kohtaan Näytä> Viivaimet> Viivaimet tai paina Ctrl + Vaihto + R. Kun hallitsijat näyttävät, on Valitsimien vasemmalla puolella oleva valintamerkki. Valintamerkki poistuu, kun hallitsijat ovat piilossa.

HUOMAUTUS: Me osoitamme, kuinka osoitamme ja piilotamme hallitsijat LibreOffice Writer for Windowsissa, mutta menettely on sama Linuxissa ja MacOSissa, paitsi MacOS: n viivainkomennon pikakuvake on Shift + Command + R.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Kun haluat näyttää hallitsijat uudelleen, valitse Viivaimet uudelleen tai paina Ctrl + Vaihto + R uudelleen. Jos haluat näyttää pystyviivain, siirry kohtaan Näytä> Viivaimet> Pystysuorat viivaimet. Jälleen, jos pystysuora viivaaja on näkyvissä, on Vertical ruler -vaihtoehdon vieressä oleva valintamerkki.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Viivaimet-komento vaikuttaa sekä horisontaalisiin että pystysuuntaisiin hallitsijoihin. Kun päätät näyttää hallitsijat, pystysuora viivaaja näkyy vain, jos se näkyy, kun kätket viivaimet. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa Vertical ruler on valittu ja näkyvissä. Kun valitset rivit uudelleen piilottaaksesi hallitsijat (ei valintamerkkiä), vertikaaliset viivaimet -asetus poistuu automaattisesti myös käytöstä, ja voit nähdä valintaruudun valintamerkin.

HUOMAUTUS: Jos valitset pystysuoran viivaimen, kun haluat näyttää pystysuoran viivainviivan, kun Viivaimet-asetus on pois päältä, et näe pystysuoran viivaimen vieressä olevaa valintamerkkiä. LibreOffice Writer muistaa kuitenkin, onko vaihtoehto päällä vai pois päältä, kun seuraavan kerran otat Viivaimet-vaihtoehdon käyttöön.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Tässä meillä on piilotettu molemmat hallitsijat.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Jos haluat käyttää pikanäppäintä, jos haluat näyttää ja piilottaa pystyviivaimen, voit lisätä mukautetun.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Programy na spracovanie textu majú pravítka, ktoré vám pomôžu umiestniť prvky vo vašich dokumentoch, ako sú text, grafika a tabuľky. LibreOffice zobrazuje predvolené horizontálne pravítko a na zobrazenie je k dispozícii vertikálne pravítko. Ukážeme vám, ako ukázať a skryť obe pravítka.

Skrytie pravítok vám dáva priestor na prácu s dokumentom, čo je užitočné, ak používate malú obrazovku. Keď nepoužívate pravítka, môžete ich ľahko skryť a v prípade potreby ich znova zobraziť.

Ak chcete zobraziť alebo skryť pravítka, prejdite na položku Zobraziť> Pravítka> Pravítka alebo stlačte klávesy Ctrl + Shift + R. Keď sa zobrazia pravítka, začiarkne políčko vľavo od pravidiel. Znak začiarknutia zmizne, keď sú pravítka skryté.

POZNÁMKA: Ukážeme, ako zobrazovať a skryť pravítka v programe LibreOffice Writer for Windows, ale postup je rovnaký pre Linux a MacOS, s výnimkou toho, že klávesová skratka pre príkaz Rulers na macOS je Shift + Command + R.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Ak chcete znova zobraziť pravítka, znova zvoľte možnosť Pravítka alebo znova stlačte klávesy Ctrl + Shift + R. Ak chcete zobraziť vertikálne pravítko, prejdite na položku Zobraziť> Pravítka> Vertikálne pravítko. Opäť, ak sa zobrazuje vertikálne pravítko, vedľa možnosti Vertikálny pravítko sa nachádza začiarknutie.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Príkaz Rulers ovplyvňuje horizontálne aj vertikálne pravítka. Ak sa rozhodnete zobraziť pravítka, vertikálne pravítko sa zobrazí iba vtedy, ak sa zobrazuje, keď ste skryli pravítka. Napríklad na obrázku vyššie je vybraté a zobrazené vertikálne pravítko. Ak vyberiete pravítka znova, aby ste skryli pravítka (bez začiarknutia), možnosť Vertikálne pravítka sa tiež automaticky vypne a nezobrazí sa začiarknutie možnosti.

POZNÁMKA: Ak vyberiete možnosť Vertikálne pravítko na zobrazenie vertikálneho pravítka, keď je voľba Pravítka vypnutá, nezobrazí sa zaškrtnutím vedľa možnosti Vertikálny pravítko. LibreOffice Writer si však pamätá, či bola táto možnosť zapnutá alebo vypnutá pri ďalšom zapnutí možnosti Pravítka.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Tu sme skryli obe pravítka.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Ak chcete použiť klávesovú skratku na zobrazenie a skrytie vertikálneho pravítka, môžete tiež pridať vlastný.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Teksto apdorojimo programose yra valdikliai, kurie padeda nustatyti jūsų dokumentuose esančius elementus, tokius kaip tekstas, grafika ir lentelės. "LibreOffice" pagal numatytuosius nustatymus rodo horizontalųjį valdiklį ir gali būti rodomas vertikalus liniuotas. Mes parodysime, kaip parodyti ir slėpti abu valdovus.

Slapstant valdikliams suteikiama šiek tiek daugiau vietos dokumentui dirbti, o tai naudinga, jei naudojate nedidelį ekraną. Kai jūs nenaudojate valdovų, galite lengvai paslėpti juos ir vėl rodyti juos, kai reikia.

Jei norite rodyti ar paslėpti valdovus, eikite į "Žiūrėti"> "Valdikliai"> "Valdikliai" arba paspauskite "Ctrl" + "Shift" + R. Kai rodo valdovai, kairiajame meniu Valdikliai yra žymė. Žyma praeina, kai valdovai paslėpti.

PASTABA: Mes demonstruojame, kaip rodyti ir slėpti valdiklius "LibreOffice Writer" sistemai "Windows", tačiau procedūra taikoma vienodoms sistemoms "Linux" ir "macOS", išskyrus "Mac" komandų valdiklių santrumpą yra "Shift + Command + R".

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Jei norite vėl parodyti valdovus, dar kartą pasirinkite parinktį Valdikliai arba dar kartą paspauskite Ctrl + Shift + R. Jei norite parodyti vertikalią valdiklį, eikite į "Žiūrėti"> "Valdikliai"> "Vertikalus valdiklis". Vėlgi, jei rodomas vertikalus valdiklis, šalia vertikalios riedulio parinkties yra žymė.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Valdovų komanda veikia tiek horizontalius, tiek vertikalius valdiklius. Kai pasirenkate rodyti valdiklius, vertikalus linijinis rodomas tik tada, kai jis rodomas, kai paslėpėte valdovus. Pavyzdžiui, viršutiniame paveikslėlyje yra parinktas ir rodomas vertikalus rulonas. Kai vėl pasirinksite Valdikliai, kad slapstytumėte valdiklius (be žymos), parinktis "Vertikalieji valdikliai" taip pat automatiškai išjungiama, o pasirinkę variantą pažymėtumėte žymę.

PASTABA: jei pasirinkote vertikalios linijinės reikšmės parodytu vertikalią linijinę padėtį, kai funkcija valdikliai yra išjungta, šalia vertikalių rulonėlių parinkties nematysite žymės. Tačiau "LibreOffice Writer" prisimena, ar pasirinktis buvo įjungta arba išjungta, kai kitą kartą įjungsite parinktį Valdikliai.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Čia mes paslėpta abu valdovai.

How to show and hide the rulers in libreoffice writer

Jei norite naudoti sparčiuosius klavišus, kad galėtumėte rodyti ir slėpti vertikalią liniuotę, galite pridėti ir pritaikytą.

Two different options are available, independently of the way you want the indents to be displayed.

Using a predefined style

 1. open the Style and Formatting window (select: View  ▸ Styles from the menus bar) (or F11 );
 2. put the cursor in the text to which you want to apply an indent (or in an empty area that you will fill with text later on); and
 3. double-click the Hanging indent paragraph style in the Styles and Formatting window. This style has, by default, a left indent of 1cm and a first line indent of -0.50cm

Creating your own style

 1. open the Styles and Formatting window (as described above);
 2. select a common paragraph style like Default Style;
 3. right-click on the name to open the contextual menu and select New;
 4. in the dialog box that opens, enter a name for your style;
 5. click on the Indents & Spacing tab. Choose the setting under the Indent section. To get an indent of 1 cm, you need to enter 1cm[1] in the field Before Text. Then click the First line field and enter the value -0.5cm[1] ; and
 6. click OK. The new style appears now among the list of styles. You can use it now as a predefined style (see above).

Doing a punctual change

There exists another solution, less common because not based on styles.

 1. select the View  ▸ Rulers  ▸ Rulers and View  ▸ Rulers  ▸ Vertical Ruler menu to display (and hide) the rulers (the two graduated areas at the top and on the left);
 2. slide the cursor at the bottom left of the horizontal ruler until the desired position of the indent (1cm for example);
 3. slide the cursor at the top-left of the horizontal ruler to set the first line indent; and

You can adjust these values by selecting the Format  ▸ Paragraph.  ▸ Indents & Spacing .