Categories
Planning

How to make your family look like they’re in a michael bay movie

Everyone looks cool when they’re walking away from an explosion—especially babies. Here’s how to use Photoshop to add some excitement to your pics, make your family look like Hollywood action heroes, and have a lot of fun doing it.

We’re having some fun today, but why not have some fun with your pictures? It’s surprisingly easy to make yourself, your kids, or your grandma look like an action hero, walking away from a dramatic explosion. Grab some images and Photoshop, and give it a shot.

Cool People Don’t Look at Explosions

Begin with a good, high resolution image of yourself of one of your loved ones. We’ll be removing the background from this image with a layer mask and any one of your favorite methods to remove the background.

Make sure your photograph layer (usually titled “Background”) is unlocked by double clicking it. Then create a layer mask (Layer > Layer Mask>From Transparancy) and maybe even a Color Fill layer below your photo, as shown here.

Use any method or combination of methods to remove your person from the background. In our case, we’ve used a combination of the pen tool and the brush and smudge tools to properly remove the hair. We’ll be glossing over removing the background today, but we’ve covered it many, many times. Here’s some of our favorites, if you’re new to Photoshop:

Here, we’ve used the pen tool to roughly block out the hair, as well as to quickly remove the background from the rest of the image.

Add some quick brushwork with the brush tool and the smudge tool, and we’re ready for our next step.

We need a backdrop for our awesome explosion, and this wrecked burning house is a good start. Find your own with Google Image and Flickr searches, or find this one (licensed under Creative Commons) for download here. Make sure both images are open in Photoshop, and get ready to bring them together.

We drag our background into our photograph using the Move Tool (Shortcut key ). Then size it to your liking by navigating to Edit> Free Transform.

Now we add explosions to the mix. Download this image (licensed under Creative Commons) or look for your own to use on Google Image Search or Flickr.

Drag your explosion layer into your Photograph and put it between your photo layer and your background layer. Set the blending mode to “Screen” as shown above in blue.

Your image should be starting to really come together at this point. There are usually some weird bits like the hard, square edges above that can be taken care of with some clever masking.

Create layer masks as shown and black out the areas that make the image seem unnatural, like the aforementioned square edges.

Advanced: Backlighting Your Photo

For users that want to take their goofy action movie photographs to the next level, you can always add some adjustment layers to backlight your image—really kick up the hyperbole. Start by Ctrl + Clicking your layer mask to load the selection of your photo in order to create the adjustment layers you need.

Create a “Levels” adjustment layer and darken the image by moving the sliders sort of like the ones shown above right. The key adjustment is the “Output Levels” although the middle and left sliders on the histogram also can dramatically change the image.

Your image will darken as shown. Grab the brush tool so you can mask out parts of your adjustment layer to create highlights.

It can be helpful to use a lower opacity setting when you’re painting in your highlights. Play around with the settings in the option panel at the top of the screen to find what works the best for your mask.

Paint around the edges to simulate the way a backlit image looks. Try to give the object depth and by painting the way the shadow would fall as if the bright explosion was behind the figure. Do your best, as it doesn’t have to be perfect to look a little bit convincing.

Now let’s cool the new shadows down to help the illusion of backlighting. Ctrl + Click the layer mask on your “Levels” adjustment layer to load the parts that are simply the shadow.

Now, we’ll create a “Color Balance” adjustment layer with settings like these to add blues and purples into the shadow areas.

We can load and intersect selections to isolate the highlight areas as well, and create yet another adjustment layer to make our highlights reddish yellow, to make the color cast of the explosion seem more real.

Depending on your settings, the difference may be fairly subtle.

Grab the eyedropper tool and click to pick a color from the background. We’ll add one final layer to rest on top of everything to make it feel more tied together.

Make a gradient adjustment layer, with a setting of foreground to transparency, as shown. Direct it at any angle that suits you—warming up the bottom of the image seemed to work best here.

Blending Mode settings like “Linear Burn” can give an interesting look to an image—try a few different ones and see what works best for you. You also may want to reduce the opacity of your layer, as shown above.

And we’re rewarded with our final image—in a fairly short time, our little girl subject has become a hardcore action hero! Just remember, it’s cool not to look back at the explosion.

Image Credits: One Cool Baby by Jennifer, available under Creative Commons. House Explosion 2009 by John Morgali, available under Creative Commons. Explosion by Bryan Burke, available under Creative Commons.

Video: Songbird | Official Trailer [HD] | Coming Soon (Červenec 2022).

Všichni vypadají v pohodě, když odcházejí z výbuchu – zejména děti. Zde je návod, jak pomocí Photoshopu přidávat vzrušení vašim fotkám, aby vaše rodina vypadala jako akční hrdinové v Hollywoodu a dělat to spoustu legrace.

Máme dnes nějakou zábavu, ale proč se nemusíte bavit s obrázky? Je překvapivě snadné udělat sebe, vaše děti nebo vaši babičku vypadat jako akční hrdina, odcházející z dramatického výbuchu. Uchopte některé obrázky a Photoshop a udělejte to.

Chlapi lidé se nehledejte na výbuchy

Začněte s dobrým obrazem s vysokým rozlišením jednoho z vašich blízkých. Odstraňování pozadí z tohoto obrázku pomocí masky vrstvy a některé z vašich oblíbených metod odstraníte pozadí.

Ujistěte se, že vaše fotografická vrstva (obvykle označená jako “Pozadí”) je odblokována dvojitým kliknutím. Poté vytvořte masku vrstvy (vrstvu> masku vrstvy> z průhlednosti) a možná dokonce i vrstvu barvy výplně pod vaší fotografií, jak je zde zobrazeno.

Použijte libovolnou metodu nebo kombinaci metod k odstranění osoby z pozadí. V našem případě jsme pro správné odstranění vlasů použili kombinaci nástroje pro pero a štětce a šmouhy. Budeme se dnes snažit odstranit pozadí, ale mnohokrát jsme jej zakryli. Zde jsou některé z našich oblíbených, pokud jste noví do Photoshopu:

 • Odstraňte komplexní pozadí z obrázků ve Photoshopu (Začátečník přátelský)
 • Jak používat vrstvy masky a vektorové masky k odstranění komplexní pozadí ve Photoshopu
 • 50+ nástroje a techniky k odstranění pozadí pozadí ve Photoshopu

Zde jsme použili nástroj pero, který zhruba zablokuje vlasy, a také rychle odstraní pozadí ze zbytku obrazu.

Přidejte nějaký rychlý kartáč s kartáčkem a nástrojem pro rozmazání a jsme připraveni na další krok.

Potřebujeme kulisu pro náš úžasný výbuch a tento zničený spalovací dům je dobrý start. Najděte si svůj vlastní s vyhledáváním ve službě Google Image a Flickr, nebo ho najdete zde (licencované pod licencí Creative Commons) ke stažení zde. Ujistěte se, že oba obrázky jsou ve Photoshopu otevřené a připravte se, abyste je spojili.

 • Výchozí zdroj obrazu

Přetahujeme naše pozadí do naší fotografie pomocí nástroje Přesunout (klávesová zkratka

). Poté ji nastavte podle svého přání navigací na volbu Upravit> Volná transformace.

Nyní přidáváme k mixu výbuchy. Stáhněte si tento obrázek (licencovaný pod licencí Creative Commons) nebo se podívejme na vlastní použití ve Vyhledávání obrázků Google nebo Flickr.

 • Stáhnout zdroj obrazu

Přetáhněte vrstvu výbuchu do fotografie a vložte ji mezi fotografickou vrstvu a vrstvu pozadí. Nastavte míchací režim na “Obraz”, jak je uvedeno výše, modře.

Váš obrázek by se měl v tomto okamžiku opravdu spojit. Obvykle existují nějaké divné kousky, jako jsou tvrdé, hranaté hrany, nad nimiž se dá postarat s nějakým chytrým maskováním.

Vytvořte vrstvové masky podle obrázku a vymažte oblasti, které způsobují, že obraz vypadá nepřirozeně, jako jsou výše uvedené hranaté hrany.

Pokročilé: Podsvícení vaší fotografie

Pro uživatele, kteří chtějí vzít své hloupé akční filmové fotografie na další úroveň, můžete vždy přidat některé vrstvy úprav, které podsvítí váš obrázek – skutečně vyskočí hyperbole. Začněte klávesou Ctrl + Klepnutím na masku vrstvy načtete výběr fotky, abyste vytvořili potřebné vrstvy úprav.

Vytvořte vrstvu úprav “Úrovně” a ztmavte obraz posunutím posuvníků, jako jsou ty, které jsou zobrazeny výše. Úprava klíče je “Výstupní úrovně”, ačkoli střední a levý posuvník na histogramu také může dramaticky změnit obraz.

Váš snímek ztmavne podle obrázku. Uchopte nástroj štětce, abyste mohli zakrýt části upravovací vrstvy, abyste vytvořili nejdůležitější body.

Při malování ve vašich nejzajímavějších místech může být užitečné použít nižší nastavení opacity. Zahrajte si s nastaveními na panelu možností v horní části obrazovky a zjistěte, co je nejlepší pro vaši masku.

Natírejte okraje, abyste simulovali způsob zobrazení podsvícení. Snažte se objevit hloubku objektu a malováním způsobu, jak by stín spadl, jako kdyby za jasným číslem stál jasný výbuch. Udělejte to nejlepší, protože to nemusí být perfektní, aby vypadalo trochu přesvědčivě.

Nyní necháme nové stíny vychladnout, abychom pomohli iluzi podsvícení. Ctrl + Klepnutím na masku vrstvy na vrstvě pro úpravu úrovní načtěte části, které jsou pouze stínem.

Nyní vytvoříme vyrovnávací vrstvu “Color Balance” s takovými nastaveními, abychom do oblastí stínu přidali blues a purples.

Můžeme načíst a protírat výběry tak, abychom izolovali oblasti s vyvýšeninami, a vytvořili další vrstvu úprav, aby se naše zvýraznění načervenalo nažloutly, aby se zbarvení výbuchu zdálo být reálnější.

V závislosti na vašich nastaveních může být rozdíl poměrně jemný.

Uchopte nástroj kapátko a klepnutím vyberte barvu z pozadí. Přidáme jednu finální vrstvu, která se bude opřít o vše, aby se cítila více svázaná.

Vytvořte vrstvu pro úpravu přechodu s nastavením průměru na průhlednost, jak je znázorněno. Přibližujte ji do libovolného úhlu, který vám vyhovuje – zahřívání spodní části obrazu vypadalo, že zde nejlépe funguje.

Nastavení režimu míchání, jako je například “Lineární Burn”, vám může poskytnout zajímavý pohled na obrázek – vyzkoušejte několik různých a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje. Můžete také chtít snížit neprůhlednost vrstvy, jak je uvedeno výše.

A my jsme odměněni svým konečným obrazem – v poměrně krátké době se naše téma dívky stalo hardcore akčním hrdinou! Jen pamatujte, je skvělé, abyste se na výbuch neohlédli.

Kredity obrázku: One Cool Baby by Jennifer, k dispozici pod Creative Commons. House Explosion 2009 od Johna Morgaliho, dostupný pod Creative Commons. Explosion by Bryan Burke, dostupný pod Creative Commons.

Geoffrey_Carr

Kaikki näyttävät siistiltä, ​​kun he poistuvat räjähdyksestä – etenkin vauvoilta. Näin voit käyttää Photoshopia lisäämällä jännitystä kuvapisteihisi, tekemään perheesi näyttämään Hollywoodin toiminta-sankareilta ja hauskaa tehdä se.

Meillä on hauskaa tänään, mutta miksi ei ole hauskaa kuvasi kanssa? On yllättävää helppoa tehdä itsesi, lapsesi tai mummosi näyttämään toimintasankarilta, poistuen dramaattisesta räjähdyksestä. Tartu kuvaan ja Photoshopiin ja anna sille kuva.

Cool ihmiset eivät katso räjähdyksiä

Aloita hyvästä, korkean resoluution kuva itsestäsi yksi rakkaista. Poistamme taustakuvan tästä kuvasta tasomaskin ja minkä tahansa suosikkien menetelmien avulla poistamalla taustan.

Varmista, että valokuvakerros (yleensä nimeltään “Tausta”) avataan kaksoisnapsauttamalla sitä. Luo sitten kerrosmaskin (Layer> Layer Mask> Transparancy) ja ehkä jopa Color Fill -kerros kuvasi alla, kuten tässä on esitetty.

Käytä mitä tahansa menetelmää tai menetelmien yhdistelmää henkilön poistamiseen taustasta. Meidän tapauksessamme olemme käyttäneet kynätyökalun ja harja- ja tahranpoistotyökalujen yhdistelmää hiusten oikein irrottamiseen. Kiiltoimme poistamalla taustan tänään, mutta olemme peittäneet sen monta kertaa. Seuraavassa on joitain suosikkejamme, jos olet uusi Photoshopissa:

 • Poista monimutkaiset taustat kuvista Photoshopissa (Aloittelijan ystävällinen)
 • Kuinka käyttää tasomaskut ja vektori-maskit poistamaan monimutkaiset taustat Photoshopissa
 • 50+ Työkalut ja tekniikat Kuvan taustakuvien poistaminen Photoshopissa

Täällä olemme käyttäneet kynätyökalua karkeasti estämään hiukset ja poistamalla taustan nopeasti muusta kuvasta.

Lisää muutamia nopeita harjatyökaluja harjatyökalulla ja tahranpoistotyökalulla, ja olemme valmiit seuraavaan vaiheeseen.

Tarvitsemme taustan kuumille räjähdyksillemme, ja tämä tuhottu palava talo on hyvä alku. Löydä omasi Google Image- ja Flickr-hauilla tai etsi tämä (lisensoitu Creative Commons -palvelun alla) ladataksesi täältä. Varmista, että molemmat kuvat ovat auki Photoshopissa ja valmistaudu yhdistämään ne yhteen.

 • Taustakuvan lähde

Vedämme taustakuvamme valokuvillamme käyttämällä Siirrä työkalua (pikavalintapainike)

). Sitten koon haluamallasi tavalla siirtymällä Muokkaa> Vapaa muunnos.

Nyt lisäämme räjähdyksiä sekaan. Lataa tämä kuva (Creative Commons-lisenssin alainen) tai etsi oma käyttösi Google Image Searchissä tai Flickrissä.

 • Lataa kuvan lähde

Vedä räjähdyskerros valokuvasi mukaan ja siirrä se valokuvakerroksen ja taustakerroksen väliin. Aseta sekoitustilaksi “Screen”, kuten edellä on esitetty sinisenä.

Sinun pitäisi olla alkamassa todella koota tässä vaiheessa. On yleensä outoja bittiä, kuten edellä mainittuja kovia, neliöitä reunoja, jotka voidaan hoitaa hienolla peittämisellä.

Luo kerrosmaskit kuvan osoittamalla tavalla ja poista ne alueet, jotka tekevät kuvan näyttävän luonnottomalta, kuten edellä mainitut neliön reunat.

Lisäasetukset: valokuvasi taustavalo

Käyttäjille, jotka haluavat ryhtyä heidän hölynpölyttäviin elokuvavalokuvauksiinsa seuraavalle tasolle, voit aina lisätä joitain säätökerroksia kuvaasi taustavaloon – todella potkaise hyperbolia. Aloita Ctrl + klikkaamalla kerrosmaskia ladataksesi valokuvasi, jotta voit luoda tarvittavat säätökerrokset.

Luo “Tasot” säätökerros ja tummenta kuvaa siirtämällä liukusäätimiä kuten edellä kuvatut oikeat. Avainsäätö on “Lähtötasot”, vaikka histogrammin keskellä ja vasemmalla olevat liukusäätimet voivat myös muuttaa kuvan voimakkaasti.

Kuvasi tummuu kuvan osoittamalla tavalla. Tartu harjatyökaluihin, jotta voit peittää osaa säätökerroksesta ja luoda kohokohtia.

Voi olla hyödyllistä käyttää alempaa läpikuultamisasetusta, kun maalaat kohokohdistasi. Nauti näytön yläosassa olevasta valintapaneelin asetuksista, jotta löydät, mikä toimii parhaiten naamasi kohdalla.

Maalaa reunojen ympärillä simuloimaan taustavalaistun kuvan tapaa. Yritä antaa esineen syvyys ja maalata tapaa, jolla varjo laskee kuin valon räjähdys oli kuvion takana. Tee parhaasi, sillä sen ei tarvitse olla täydellinen näyttää hieman vakuuttavalta.

Nyt voimme tuoda uudet varjot alas auttamaan taustavalon illuusion. Ctrl + Napsauta kerroksen maski “Tasot” -korjauskerroksessa lataamalla osat, jotka ovat yksinkertaisesti varjo.

Nyt luomme “Color Balance” -korjauskerroksen tällaisilla asetuksilla lisätäksesi bluesia ja purppuraa varjoalueille.

Voimme ladata ja leikkauttaa valintoja erottamaan myös kohokohdat ja luoda vielä toisen säätökerroksen, jotta kohokohdistamme näkyisivät punertavan keltaisina, jotta räjähdyksen väri valetaan todellisemmaksi.

Asetusten mukaan ero voi olla melko hienovarainen.

Tartu pipetointityökaluun ja napsauta poimiaksesi värin taustalta. Lisätään yksi viimeinen kerros lepäämään kaiken päälle, jotta se tuntuisi olevan sidoksissa toisiinsa.

Tee gradientin säätökerros, jossa etualalla on näkyvyys läpinäkyvyyteen. Suorita se millä tahansa kulmassa, joka sopii sinulle – lämmittämällä kuvan pohja näytti toimivan parhaiten täällä.

Blending Mode -asetukset, kuten “Linear Burn”, voivat antaa mielenkiintoisen ulkoasun kuvaan – kokeile muutamia erilaisia ​​ja katso, mikä toimii parhaiten sinulle. Voit myös haluta vähentää kerroksen peittävyyttä, kuten edellä on esitetty.

Ja meitä palkitaan viimeisestä kuvastamme – melko lyhyessä ajassa, pikku tyttöaiheemme on tullut vakava toiminta-sankari! Muista vain, että on hienoa katsoa räjähdysta.

Image Credits: Yksi Cool Baby Jenniferistä, saatavilla Creative Commons -ohjelmassa. House Explosion 2009 John Morgali, saatavana Creative Commons -ohjelmassa. Räjähdys Bryan Burke, saatavilla Creative Commons.

Mọi người đều trông rất tuyệt khi họ đi khỏi vụ nổ – đặc biệt là trẻ sơ sinh. Đây là cách sử dụng Photoshop để tạo thêm hứng thú cho các bức ảnh của bạn, làm cho gia đình bạn trông giống như những anh hùng hành động Hollywood và có nhiều niềm vui khi làm điều đó.

Hôm nay chúng ta có một số niềm vui, nhưng tại sao không có một số niềm vui với hình ảnh của bạn? Thật dễ dàng để làm cho chính bạn, những đứa trẻ của bạn, hoặc bà của bạn trông giống như một anh hùng hành động, tránh xa một vụ nổ kịch tính. Lấy một số hình ảnh và Photoshop, và chụp nó.

Những người tuyệt vời Đừng nhìn vào vụ nổ

Bắt đầu với một hình ảnh tốt, độ phân giải cao của chính bạn về một trong những người thân yêu của bạn. Chúng tôi sẽ xóa nền khỏi hình ảnh này bằng mặt nạ lớp và bất kỳ phương pháp yêu thích nào của bạn để xóa nền.

Hãy chắc chắn rằng lớp ảnh của bạn (thường có tiêu đề là Bối cảnh nền) được mở khóa bằng cách nhấp đúp vào nó. Sau đó, tạo một mặt nạ lớp (Layer> Layer Mask> From Transparancy) và thậm chí có thể là một lớp Color Fill bên dưới ảnh của bạn, như được hiển thị ở đây.

Sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc kết hợp các phương pháp để loại bỏ người của bạn khỏi nền. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng kết hợp công cụ bút và công cụ chải và làm nhòe để loại bỏ tóc đúng cách. Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ về việc loại bỏ nền hôm nay, nhưng chúng tôi đã che nó rất nhiều lần. Đây là một số mục yêu thích của chúng tôi, nếu bạn chưa quen với Photoshop:

 • Xóa hình nền phức tạp khỏi hình ảnh trong Photoshop (Thân thiện với người mới bắt đầu)
 • Cách sử dụng mặt nạ lớp và mặt nạ vector để loại bỏ các hình nền phức tạp trong Photoshop
 • Hơn 50 công cụ và kỹ thuật để xóa nền ảnh trong Photoshop

Ở đây, chúng tôi đã sử dụng công cụ bút để chặn tóc, cũng như nhanh chóng xóa nền khỏi phần còn lại của hình ảnh.

Thêm một số thao tác cọ nhanh với công cụ cọ vẽ và công cụ smudge, và chúng tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Chúng tôi cần một bối cảnh cho vụ nổ tuyệt vời của chúng tôi, và ngôi nhà bị cháy này là một khởi đầu tốt. Tìm riêng của bạn với các tìm kiếm Google Image và Flickr hoặc tìm cái này (được cấp phép theo Creative Commons) để tải xuống tại đây. Đảm bảo cả hai hình ảnh đều được mở trong Photoshop và sẵn sàng kết hợp chúng lại với nhau.

 • Nguồn ảnh nền

Chúng tôi kéo nền của chúng tôi vào bức ảnh của mình bằng Công cụ Move (Phím tắt ). Sau đó chỉnh kích thước theo ý thích của bạn bằng cách điều hướng đến Chỉnh sửa> Biến đổi miễn phí.

Bây giờ chúng tôi thêm vụ nổ vào hỗn hợp. Tải xuống hình ảnh này (được cấp phép theo Creative Commons) hoặc tự tìm kiếm để sử dụng trên Google Image Search hoặc Flickr.

 • Tải xuống nguồn hình ảnh

Kéo lớp vụ nổ của bạn vào Ảnh của bạn và đặt nó giữa lớp ảnh và lớp nền của bạn. Đặt chế độ hòa trộn thành Màn hình màn hình trực tuyến như hình trên màu xanh lam.

Hình ảnh của bạn nên bắt đầu thực sự đến với nhau tại thời điểm này. Thường có một số bit kỳ lạ như các cạnh vuông, cứng ở trên có thể được chăm sóc bằng một số mặt nạ thông minh.

Tạo các mặt nạ lớp như được hiển thị và bôi đen các khu vực làm cho hình ảnh trông không tự nhiên, như các cạnh vuông đã nói ở trên.

Nâng cao: Chiếu sáng ảnh của bạn

Đối với người dùng muốn đưa các bức ảnh phim hành động ngớ ngẩn của họ lên một tầm cao mới, bạn luôn có thể thêm một số lớp điều chỉnh để chiếu sáng hình ảnh của mình – thực sự làm tăng cường siêu âm. Bắt đầu bằng Ctrl + Nhấp vào mặt nạ lớp của bạn để tải lựa chọn ảnh của bạn để tạo các lớp điều chỉnh bạn cần.

Tạo một lớp điều chỉnh các tầng điều chỉnh và làm tối hình ảnh bằng cách di chuyển các thanh trượt giống như những cái được hiển thị ở trên bên phải. Điều chỉnh chính là các mức đầu ra của chế độ ăn mặc dù các thanh trượt ở giữa và bên trái trên biểu đồ cũng có thể thay đổi đáng kể hình ảnh.

Hình ảnh của bạn sẽ tối như hiển thị. Chọn công cụ cọ vẽ để bạn có thể che đi các phần của lớp điều chỉnh để tạo điểm nhấn.

Có thể hữu ích khi sử dụng cài đặt độ mờ thấp hơn khi bạn đang vẽ những điểm nổi bật của mình. Chơi xung quanh với các cài đặt trong bảng tùy chọn ở đầu màn hình để tìm thứ phù hợp nhất với mặt nạ của bạn.

Vẽ xung quanh các cạnh để mô phỏng cách hình ảnh ngược sáng. Cố gắng tạo chiều sâu cho vật thể và bằng cách vẽ theo cách bóng đổ xuống như thể vụ nổ sáng phía sau hình vẽ. Hãy cố gắng hết sức, vì nó không cần phải hoàn hảo để trông có vẻ thuyết phục một chút.

Bây giờ, hãy làm mát các bóng mới xuống để giúp ảo giác về đèn nền. Ctrl + Nhấp vào mặt nạ lớp trên lớp Điều chỉnh cấp độ của bạn để tải các phần đơn giản là bóng.

Bây giờ, chúng tôi sẽ tạo một lớp điều chỉnh Cân bằng màu sắc với các cài đặt như thế này để thêm màu xanh lam và màu tím vào vùng tối.

Chúng ta cũng có thể tải và cắt các lựa chọn để cách ly các vùng tô sáng và tạo một lớp điều chỉnh khác để làm cho các điểm nổi bật của chúng có màu vàng đỏ, để làm cho màu của vụ nổ có vẻ như thật hơn.

Tùy thuộc vào cài đặt của bạn, sự khác biệt có thể khá tinh tế.

Chọn công cụ Eyedropper và nhấp để chọn màu từ nền. Chúng tôi sẽ thêm một lớp cuối cùng để nghỉ ngơi trên tất cả mọi thứ để làm cho nó cảm thấy gắn kết với nhau hơn.

Tạo một lớp điều chỉnh độ dốc, với một thiết lập từ trước đến trong suốt, như được hiển thị. Hướng nó ở bất kỳ góc nào phù hợp với bạn – làm ấm phần dưới của hình ảnh dường như hoạt động tốt nhất ở đây.

Các cài đặt Chế độ hòa trộn như Dòng tuyến tính Burn có thể mang lại cái nhìn thú vị cho hình ảnh – thử một vài hình ảnh khác nhau và xem cái nào phù hợp nhất với bạn. Bạn cũng có thể muốn giảm độ mờ đục của lớp của mình, như được hiển thị ở trên.

Và chúng tôi đã được thưởng bằng hình ảnh cuối cùng của chúng tôi – trong một thời gian khá ngắn, chủ đề cô gái nhỏ của chúng tôi đã trở thành một anh hùng hành động khó tính! Chỉ cần nhớ, thật tuyệt khi không nhìn lại vụ nổ.

Tín dụng hình ảnh: One Cool Baby của Jennifer, có sẵn trong Creative Commons. Vụ nổ nhà năm 2009 của John Morgali, có sẵn trong Creative Commons. Vụ nổ bởi Bryan Burke, có sẵn trong Creative Commons.

爆発から逃げているときは誰もがクールに見えます – 特に赤ちゃん。 Photoshopを使って写真に興奮を加え、家族をハリウッドのアクションヒーローのように見せ、楽しい時間を過ごしましょう。

今日は楽しんでいますが、あなたの写真を楽しんでいませんか。 劇的な爆発から立ち去って、自分自身、あなたの子供、あるいはあなたのおばあちゃんをアクションヒーローのように見せることは驚くほど簡単です。 いくつかの画像とPhotoshopをつかみ、そしてそれに写真を撮ってください。

クールな人は爆発を見ない

背景から自分の人物を削除するには、任意の方法または方法の組み合わせを使用します。 私たちの場合は、ペンツールとブラシと汚れツールを組み合わせて髪を正しく取り除きました。 今日は背景を削除することについて説明しますが、何度も何度もカバーしてきました。 あなたがPhotoshopに慣れていないならば、これは私たちのお気に入りのいくつかです:

 • Photoshopの画像から複雑な背景を削除する(初心者向け)
 • Photoshopで複雑な背景を削除するためにレイヤーマスクとベクトルマスクを使用する方法
 • Photoshopで画像の背景を削除するための50+のツールとテクニック

我々は我々の素晴らしい爆発のための背景が必要です、そしてこの難破の燃えている家は良いスタートです。 Google ImageとFlickrの検索で自分のものを探すか、こちらからダウンロードできます(Creative Commonsの下でライセンスされています)。 両方の画像がPhotoshopで開いていることを確認し、それらをまとめる準備をします。

移動ツール(ショートカットキー)を使って背景を写真にドラッグします。 ) それから、Edit> Free Transformの順にナビゲートして好みのサイズにします。

今度は私達は混合に爆発を加える。 この画像をダウンロードするか(Creative Commonsの下でライセンスされている)、またはGoogle Image SearchまたはFlickrで自分のものを探してください。

 • 画像ソースをダウンロードする

上級:あなたの写真をバックライトする

気まぐれなアクション映画の写真を次のレベルに引き上げたい場合は、いつでも調整レイヤーを追加して画像を暗くすることができます。 あなたの必要な調整レイヤーを作成するためにあなたの写真の選択をロードするためにあなたのレイヤーマスクをクリックしてCtrl +クリックで始めてください。

バックライト付きの画像の外観をシミュレートするために、エッジの周りをペイントします。 オブジェクトの深さを指定し、あたかも明るい爆発が人物の背後にあるかのように影が落ちる方法を描くことによって試みてください。 それは少し納得のいくように見えるために完璧である必要はないのであなたのベストを尽くします。

図のように、前景を透明に設定してグラデーション調整レイヤーを作成します。 あなたに合った任意の角度でそれを向けてください – イメージの下部を温めることはここで最もうまくいくように思われました。

「リニア書き込み」のようなブレンディングモードの設定は、画像に面白い外観を与えることができます – いくつかの異なる画像を試してみて、自分に最適なものを確認してください。 上記のように、レイヤーの不透明度を下げることもできます。

そして、私たちの最終的なイメージには報いられています – かなり短期間で、私たちの小さな女の子の対象はハードコアなアクションヒーローになりました! ただ覚えておいてください、爆発を振り返らないことはクールです。

画像クレジット:クリエイティブ・コモンズの下で入手可能なジェニファーによるワンクールベイビー。 John Morgali著のHouse Explosion 2009、Creative Commonsで入手可能。 Bryan Burkeによる爆発。クリエイティブコモンズで入手可能。

Geoffrey_Carr

जब वे विस्फोट से दूर चल रहे हों तो विशेष रूप से शिशुओं को हर कोई अच्छा लगता है। फ़ोटोशॉप का उपयोग अपने चित्रों में कुछ उत्तेजना जोड़ने के लिए यहां करें, अपने परिवार को हॉलीवुड एक्शन नायकों की तरह दिखें, और इसमें बहुत मज़ा आए।

आज हमें कुछ मजा आता है, लेकिन आपकी तस्वीरों के साथ कुछ मज़ा क्यों नहीं है? अपने आप को, अपने बच्चों, या दादी को नाटकीय विस्फोट से दूर चलने के लिए एक एक्शन हीरो की तरह दिखाना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। कुछ छवियों और फ़ोटोशॉप पकड़ो, और इसे एक शॉट दे दो।

कूल लोग विस्फोटों को नहीं देखते हैं

अपने प्रियजनों में से एक के बारे में एक अच्छी, उच्च संकल्प छवि के साथ शुरू करें। हम पृष्ठभूमि को हटाने के लिए एक परत मुखौटा और आपकी पसंदीदा विधियों में से किसी एक के साथ इस छवि से पृष्ठभूमि को हटा देंगे।

सुनिश्चित करें कि आपकी फोटोग्राफ परत (आमतौर पर “पृष्ठभूमि” शीर्षक वाली) को डबल क्लिक करके अनलॉक किया जाता है। फिर यहां दिखाए गए अनुसार एक परत मास्क (परत> परत मास्क> ट्रांसपरेंसी से) और यहां तक ​​कि आपकी तस्वीर के नीचे एक रंग भरने की परत भी बनाएं।

पृष्ठभूमि से अपने व्यक्ति को हटाने के लिए विधियों या तरीकों के संयोजन का प्रयोग करें। हमारे मामले में, हमने बाल उपकरण और ब्रश और धुंध उपकरण के संयोजन का उपयोग बाल को ठीक से हटाने के लिए किया है। हम आज पृष्ठभूमि को हटाने पर चमकेंगे, लेकिन हमने इसे कई बार कवर किया है। यदि आप फ़ोटोशॉप में नए हैं, तो यहां हमारे कुछ पसंदीदा हैं:

 • फ़ोटोशॉप में छवियों से कॉम्प्लेक्स पृष्ठभूमि हटाएं (शुरुआती दोस्ताना)
 • फ़ोटोशॉप में जटिल पृष्ठभूमि को निकालने के लिए लेयर मास्क और वेक्टर मास्क का उपयोग कैसे करें
 • फ़ोटोशॉप में छवि पृष्ठभूमि को हटाने के लिए 50+ टूल्स और तकनीकें

यहां, हमने बाल उपकरण को लगभग बालों को अवरुद्ध करने के साथ-साथ शेष छवि से पृष्ठभूमि को तुरंत हटाने के लिए पेन टूल का उपयोग किया है।

ब्रश टूल और धुंध उपकरण के साथ कुछ त्वरित ब्रशवर्क जोड़ें, और हम अपने अगले चरण के लिए तैयार हैं।

हमें अपने भयानक विस्फोट के लिए पृष्ठभूमि की जरूरत है, और यह बर्बाद जलने वाला घर एक अच्छी शुरुआत है। Google छवि और फ़्लिकर खोजों के साथ अपना स्वयं का पता लगाएं, या यहां डाउनलोड करने के लिए इसे ढूंढें (क्रिएटिव कॉमन्स के तहत लाइसेंस प्राप्त)। सुनिश्चित करें कि फ़ोटोशॉप में दोनों छवियां खुली हैं, और उन्हें एक साथ लाने के लिए तैयार हो जाएं।

 • बैकड्रॉप छवि स्रोत

हम मूव टूल (शॉर्टकट कुंजी) का उपयोग करके हमारी पृष्ठभूमि को हमारी तस्वीर में खींचते हैं

)। फिर संपादन> नि: शुल्क ट्रांसफॉर्म पर नेविगेट करके इसे अपनी पसंद के अनुसार आकार दें।

अब हम मिश्रण में विस्फोट जोड़ते हैं। इस छवि को डाउनलोड करें (क्रिएटिव कॉमन्स के तहत लाइसेंस प्राप्त है) या Google छवि खोज या फ़्लिकर पर उपयोग करने के लिए स्वयं की तलाश करें।

 • छवि स्रोत डाउनलोड करें

अपनी विस्फोट परत को अपनी तस्वीर में खींचें और इसे अपनी फोटो परत और अपनी पृष्ठभूमि परत के बीच रखें। ब्लू में ऊपर दिखाए गए अनुसार “स्क्रीन” में मिश्रण मोड सेट करें।

आपकी छवि वास्तव में इस बिंदु पर एक साथ आने शुरू होनी चाहिए। आमतौर पर हार्ड, स्क्वायर किनारों जैसे कुछ अजीब बिट्स होते हैं जिन्हें कुछ चालाक मास्किंग के साथ ख्याल रखा जा सकता है।

परत मास्क बनाएं जो दिखाए गए हैं और उन क्षेत्रों को ब्लैक आउट करें जो छवि को अप्राकृतिक लगते हैं, उपर्युक्त वर्ग किनारों की तरह।

उन्नत: आपके फोटो का बैकलाइटिंग

उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो अपने गुस्सा एक्शन मूवी फोटोग्राफ को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आप हमेशा अपनी छवि को बैकलाइट करने के लिए कुछ समायोजन परत जोड़ सकते हैं-वास्तव में हाइपरबोले को लात मारो। Ctrl + द्वारा प्रारंभ करें समायोजन परतों को बनाने के लिए अपनी तस्वीर के चयन को लोड करने के लिए अपनी परत मास्क पर क्लिक करना।

एक “स्तर” समायोजन परत बनाएं और दाईं ओर दिखाए गए स्लाइडर्स की तरह स्लाइडर्स को स्थानांतरित करके छवि को अंधेरा करें। मुख्य समायोजन “आउटपुट स्तर” है, हालांकि हिस्टोग्राम पर मध्य और बाएं स्लाइडर्स भी नाटकीय रूप से छवि को बदल सकते हैं।

दिखाए गए अनुसार आपकी छवि गहरा हो जाएगी। ब्रश टूल को पकड़ें ताकि आप हाइलाइट्स बनाने के लिए अपनी समायोजन परत के हिस्सों को मुखौटा कर सकें।

जब आप अपनी हाइलाइट्स में पेंटिंग कर रहे हों तो कम अस्पष्टता सेटिंग का उपयोग करना उपयोगी हो सकता है। अपने मास्क के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर विकल्प पैनल में सेटिंग्स के साथ खेलें।

एक बैकलिट छवि दिखने के तरीके को अनुकरण करने के लिए किनारों के चारों ओर पेंट करें। ऑब्जेक्ट गहराई देने और छाया को गिरने के तरीके को चित्रित करने की कोशिश करें जैसे कि चमकदार विस्फोट आंकड़े के पीछे था। अपनी पूरी कोशिश करें, क्योंकि इसे थोड़ा सा दृढ़ दिखने के लिए सही नहीं होना चाहिए।

अब बैकलाइटिंग के भ्रम की मदद के लिए नई छाया को शांत करें। Ctrl + केवल “छाया” समायोजन परत पर परत मास्क पर क्लिक करें जो कि छाया को लोड करने के लिए लोड करें।

अब, हम शैडो क्षेत्रों में ब्लूज़ और बैंगर्स जोड़ने के लिए इन्हें सेटिंग्स के साथ “रंग संतुलन” समायोजन परत तैयार करेंगे।

हम हाइलाइट क्षेत्रों को अलग करने के लिए चयनों को लोड और अंतर कर सकते हैं, और विस्फोट के रंग कास्ट बनाने के लिए, हमारे हाइलाइट्स को लाल रंग के पीले रंग के बनाने के लिए अभी तक एक और समायोजन परत बना सकते हैं।

आपकी सेटिंग्स के आधार पर, अंतर काफी सूक्ष्म हो सकता है।

Eyedropper उपकरण पकड़ो और पृष्ठभूमि से एक रंग लेने के लिए क्लिक करें। हम सब कुछ के शीर्ष पर आराम करने के लिए एक अंतिम परत जोड़ देंगे ताकि इसे एक साथ बंधे हुए महसूस किया जा सके।

दिखाए गए अनुसार, पारदर्शिता के लिए अग्रभूमि की सेटिंग के साथ, एक ढाल समायोजन परत बनाएं। इसे किसी भी कोण पर निर्देशित करें जो आपको उपयुक्त बनाता है-छवि के नीचे गर्म करने के लिए यहां सबसे अच्छा काम करना प्रतीत होता है।

“रैखिक बर्न” जैसे मिश्रण मोड सेटिंग्स एक छवि को दिलचस्प लग सकती हैं-कुछ अलग-अलग प्रयास करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, आप भी अपनी परत की अस्पष्टता को कम करना चाहते हैं।

और हमें हमारी अंतिम छवि के साथ पुरस्कृत किया जाता है-काफी कम समय में, हमारी छोटी लड़की विषय एक कट्टर कार्रवाई नायक बन गया है! बस याद रखें, विस्फोट पर वापस न देखना अच्छा है।

छवि क्रेडिट: जेनिफर द्वारा एक कूल बेबी, क्रिएटिव कॉमन्स के तहत उपलब्ध है। क्रिएटिव कॉमन्स के तहत उपलब्ध जॉन मोर्गली द्वारा हाउस विस्फोट 200 9। क्रिएटिव कॉमन्स के तहत उपलब्ध ब्रायन बर्क द्वारा विस्फोट।

Todos se ven bien cuando se están alejando de una explosión, especialmente los bebés. Aquí le explicamos cómo usar Photoshop para agregar algo de emoción a sus fotografías, hacer que su familia se parezca a los héroes de acción de Hollywood y divertirse al hacerlo.

Hoy nos divertimos un poco, pero ¿por qué no nos divertimos con tus fotos? Es sorprendentemente fácil hacer que usted, sus hijos o su abuela se vean como un héroe de acción, alejándose de una explosión dramática. Toma algunas imágenes y Photoshop, y dale una oportunidad.

La gente fresca no mira las explosiones

Comience con una buena imagen de alta resolución de uno de sus seres queridos. Eliminaremos el fondo de esta imagen con una máscara de capa y cualquiera de sus métodos favoritos para eliminar el fondo.

Asegúrese de que su capa de fotografía (normalmente titulada “Fondo”) esté desbloqueada haciendo doble clic en ella. Luego cree una máscara de capa (Capa> Máscara de capa> Desde Transparencia) y tal vez incluso una capa de Relleno de color debajo de su foto, como se muestra aquí.

Utilice cualquier método o combinación de métodos para eliminar a su persona del fondo. En nuestro caso, hemos utilizado una combinación de la herramienta de lápiz y las herramientas de pincel y mancha para eliminar correctamente el vello. Hoy pasaremos por alto la eliminación del fondo, pero lo hemos cubierto muchas, muchas veces. Aquí están algunos de nuestros favoritos, si eres nuevo en Photoshop:

 • Eliminar fondos complejos de imágenes en Photoshop (para principiantes)
 • Cómo usar máscaras de capa y máscaras vectoriales para eliminar fondos complejos en Photoshop
 • Más de 50 herramientas y técnicas para eliminar fondos de imagen en Photoshop

Aquí, hemos utilizado la herramienta de lápiz para bloquear aproximadamente el cabello, así como para eliminar rápidamente el fondo del resto de la imagen.

Agregue un poco de trabajo rápido con la herramienta de pincel y la herramienta de difuminado, y estamos listos para nuestro próximo paso.

Necesitamos un telón de fondo para nuestra impresionante explosión, y esta casa incendiada es un buen comienzo. Encuentre la suya con las búsquedas de Google Image y Flickr, o encuentre esta (licenciada bajo Creative Commons) para descargar aquí. Asegúrese de que ambas imágenes estén abiertas en Photoshop y prepárese para reunirlas.

 • Fuente de imagen de fondo

Arrastramos nuestro fondo a nuestra fotografía usando la herramienta Mover (tecla de acceso directo ). Luego tómela a su gusto navegando a Edición> Transformación libre.

Ahora añadimos explosiones a la mezcla. Descargue esta imagen (con licencia de Creative Commons) o busque la suya para usar en la Búsqueda de imágenes de Google o en Flickr.

 • Descargar Image Source

Arrastre la capa de explosión a su fotografía y colóquela entre la capa de fotos y la capa de fondo. Establezca el modo de fusión en “Pantalla” como se muestra arriba en azul.

Tu imagen debería comenzar a unirse realmente en este punto. Por lo general, hay algunos bits extraños como los bordes cuadrados duros que se pueden cuidar con un enmascaramiento inteligente.

Cree máscaras de capa como se muestra y oscurezca las áreas que hacen que la imagen no parezca natural, como los bordes cuadrados mencionados anteriormente.

Avanzado: retroiluminación de su foto

Para los usuarios que quieran llevar sus fotografías de películas de acción ridículas al siguiente nivel, siempre puede agregar algunas capas de ajuste para retroiluminar su imagen: realmente realce la hipérbole. Comience por Ctrl + Haciendo clic en la máscara de capa para cargar la selección de su foto para crear las capas de ajuste que necesita.

Cree una capa de ajuste de “Niveles” y oscurezca la imagen moviendo los controles deslizantes como los que se muestran arriba a la derecha. El ajuste clave es el de “Niveles de salida”, aunque los controles deslizantes central e izquierdo del histograma también pueden cambiar dramáticamente la imagen.

Su imagen se oscurecerá como se muestra. Agarre la herramienta de pincel para que pueda enmascarar partes de su capa de ajuste para crear resaltes.

Puede ser útil utilizar una configuración de opacidad más baja cuando pinta en sus aspectos más destacados. Juega un poco con la configuración en el panel de opciones en la parte superior de la pantalla para encontrar lo que funciona mejor para tu máscara.

Pinta alrededor de los bordes para simular el aspecto de una imagen con retroiluminación. Intente dar profundidad al objeto y pintando la forma en que caería la sombra como si la brillante explosión estuviera detrás de la figura. Haz tu mejor esfuerzo, ya que no tiene que ser perfecto para parecer un poco convincente.

Ahora vamos a enfriar las nuevas sombras para ayudar a la ilusión de la luz de fondo. Ctrl + Clic en la máscara de capa en la capa de ajuste “Niveles” para cargar las partes que son simplemente la sombra.

Ahora, crearemos una capa de ajuste de “Balance de color” con ajustes como estos para agregar azules y púrpuras en las áreas de sombra.

Podemos cargar e intersectar selecciones para aislar también las áreas resaltadas, y crear otra capa de ajuste para hacer que nuestras iluminaciones sean de color amarillo rojizo, para hacer que el color de la explosión parezca más real.

Dependiendo de su configuración, la diferencia puede ser bastante sutil.

Agarre la herramienta Cuentagotas y haga clic para seleccionar un color del fondo. Agregaremos una capa final para descansar sobre todo para que se sienta más atada.

Realice una capa de ajuste de degradado, con una configuración de primer plano a transparencia, como se muestra. Diríjalo a cualquier ángulo que se adapte a usted; el calentamiento de la parte inferior de la imagen parece funcionar mejor aquí.

Las configuraciones del modo de fusión como “Linear Burn” pueden darle un aspecto interesante a una imagen; pruebe con otras diferentes y vea qué funciona mejor para usted. También es posible que desee reducir la opacidad de su capa, como se muestra arriba.

Y somos recompensados ​​con nuestra imagen final: en muy poco tiempo, ¡nuestra pequeña niña se ha convertido en un héroe de acción hardcore! Solo recuerda, es genial no mirar atrás a la explosión.

Créditos de imagen: One Cool Baby por Jennifer, disponible en Creative Commons. House Explosion 2009 por John Morgali, disponible bajo Creative Commons. Explosión de Bryan Burke, disponible bajo Creative Commons.

Deviation Actions

Add to Favourites

1. find a franchise people love, or that has a strong fanbase.

2. suck up to producers with words like “you’ll make Billions” and “this will be the next Avatar” then you will get your money easy as pie.

3. re-write the whole idea and concepte of the original story so nobody but you is happy with the result.

4. while directing put down and insult all workers that state flaws in your script and and directing style EG. “i eat off you years salary every day Bitch”

5. if you get an interview on TV or a magazine about how production is going, make sure you talk about how the original story is terrible and all fans don’t know what they want.

6. make sure you have a lot of teenagers that have had minimum 3,000 dollars worth of plastic surguery and have never acted, or even tried to create a character.

7. fill the dialoge with Racial slurs and jokes about sex, NEVER EVER HAVE WORDS THAT HAVE 7 OR MORE LETTERS, THEY ARE FAR TO BIG FOR THE TARGET AUDIENCE TO COMPREHEND.

9. make sure you fill the film with more violence and action, and shots of hot girls, thus people will get distracted from your terrible story and diologe.

10. if the movie gets negitive feedback (which it almsot certianly will going by these tips) blame it one todays problems like EG. world hunger, USA’s big debt, and even the producer. NOTE: lie and say you were just following orders and hope people aren’t smart and figure out your lying.

and there you have it, this is the basics on how to make a michael bay movie. follow these tips, and you will be making Razzie worthy films in no time

this man has to be the most overrated man in hollywood right now, thanks to him he destroyed the Transformers films, made Racist cop(bad boys) movies, and also the most inacurate war movie i have ever seen (Pearl habour)
now he is in charge of hollywoods next target to take down Teenage mutant ninja turtles.

be prepard for the worst guys, knowing are pal Michael Bay, he will make us never remeber the original sotry again.

Toată lumea arată grozavă când se îndepărtează de o explozie – mai ales bebelușii. Iată cum să utilizați Photoshop pentru a adăuga emoții la fotografiile dvs., pentru a face ca familia dvs. să arate ca eroi de acțiune de la Hollywood și să vă distrați foarte mult să o faceți.

Ne bucurăm astăzi, dar de ce să nu te distrezi cu pozele tale? Este surprinzător de ușor să te faci pe tine însuți, copiii tăi sau bunica ta să arate ca un erou de acțiune, plecând de la o explozie dramatică. Prindeți câteva imagini și Photoshop și dați-i o șansă.

Oamenii răi nu privesc la explozii

Începeți cu o imagine bună, de înaltă rezoluție a dvs. de unul dintre cei dragi. Vom elimina fundalul din această imagine cu o mască de strat și cu oricare dintre metodele dvs. preferate pentru a elimina fundalul.

Asigurați-vă că stratul de fotografie (de obicei intitulat “Fundal”) este deblocat prin dublu clic pe acesta. Apoi creați o mască a straturilor (Layer> Mask Layer> From Transparancy) și poate chiar un strat Color Fill sub fotografia dvs., așa cum se arată aici.

Utilizați orice metodă sau combinație de metode pentru a vă elimina persoana din fundal. În cazul nostru, am folosit o combinație între instrumentul stilou și sculele de perie și murdărie pentru a îndepărta părul în mod corespunzător. Vom gluma înlăturarea fundalului astăzi, dar l-am acoperit de multe ori. Iată câteva dintre preferatele noastre, dacă sunteți nou în Photoshop:

 • Eliminați fundaluri complexe din imagini în Photoshop (prietenos pentru începători)
 • Cum să utilizați măști de strat și măști vectoriale pentru a elimina fundaluri complexe în Photoshop
 • 50+ Instrumente și tehnici pentru a elimina fundalul imaginilor în Photoshop

Aici, am folosit instrumentul stilou pentru a bloca aproximativ părul, precum și pentru a îndepărta rapid fundalul din restul imaginii.

Adăugați o perie rapidă cu instrumentul perie și instrumentul de murdărie și suntem pregătiți pentru următorul nostru pas.

Avem nevoie de un fundal pentru explozia minunată a noastră, iar această casă de arsură distrusă este un început bun. Găsiți-vă propriile căutări Google Image și Flickr sau găsiți-o pe aceasta (licențiată sub Creative Commons) pentru descărcare aici. Asigurați-vă că ambele imagini sunt deschise în Photoshop și pregătiți-le pentru a le aduce împreună.

 • Sursă imagine în fundal

Tragem fundalul în fotografia noastră folosind Instrumentul de mutare (tasta de comenzi rapide ). Apoi, măriți-vă după preferințe, navigând la Editare> Transformare liberă.

Acum adăugăm explozii amestecului. Descărcați această imagine (licențiată sub Creative Commons) sau căutați-vă pe propriul dvs. de utilizat pe Căutare de imagini Google sau pe Flickr.

 • Descărcați sursa de imagine

Glisați stratul de explozie în fotografia dvs. și puneți-l între stratul de fotografie și stratul de fundal. Setați modul de amestecare la “Ecran”, așa cum se arată mai sus, în albastru.

Imaginea ta trebuie să înceapă într-adevăr să se unească la acest punct. Există, de obicei, niște biți ciudați, cum ar fi muchiile tari și pătrunde de deasupra cărora se poate face grijă de unele mascate inteligente.

Creați măști de strat așa cum se arată și eliminați zonele care fac imaginea nefiresc, cum ar fi marginile pătrată mai sus.

Avansat: iluminarea din spate a fotografiilor dvs.

Pentru utilizatorii care doresc să-și ia fotografiile de film cu acțiune gooasă la următorul nivel, puteți adăuga întotdeauna unele straturi de ajustare pentru a ilumina imaginea dvs. – într-adevăr loviți hiperbolul. Începeți cu Ctrl + Dând clic pe masca stratului pentru a încărca selecția fotografiei pentru a crea straturile de ajustare de care aveți nevoie.

Creați un nivel de ajustare “Niveluri” și întunecați imaginea deplasând glisoarele de felul celor de mai sus. Ajustarea tastelor este “nivelele de ieșire”, deși glisoarele de mijloc și de stânga de pe histogramă pot, de asemenea, schimba dramatic imaginea.

Imaginea dvs. se va întuneca așa cum este arătat. Prindeți instrumentul perie astfel încât să puteți masca părțile din stratul dvs. de ajustare pentru a crea evidențe.

Poate fi util să utilizați o setare de opacitate mai mică atunci când pictați în evidența dvs. Redați-vă cu setările din panoul de opțiuni din partea de sus a ecranului pentru a afla ce funcționează cel mai bine pentru masca ta.

Vopsește în jurul marginilor pentru a simula modul în care arată o imagine din spate. Încercați să dați adâncimea obiectului și pictați cum va cădea umbra ca și cum explozia luminată se afla în spatele figurii. Faceți-vă cât mai bine, deoarece nu trebuie să fie perfect pentru a vă arăta puțin convingător.

Acum să răsfoim noi umbre pentru a ajuta la iluzia iluminării din spate. Ctrl + Faceți clic pe masca stratului de pe stratul de ajustare “Niveluri” pentru a încărca părțile care sunt pur și simplu umbra.

Acum vom crea un strat de ajustare a culorilor “Color Balance” cu setări ca acestea pentru a adăuga blues și purpuri în zonele umbrite.

Putem încărca și intersecta selecții pentru a izola zonele de evidențiere și pentru a crea încă un alt strat de ajustare pentru a ne face galben-roșiatic evidențiază, pentru a face ca exprimarea de culoare a exploziei să pară mai reală.

În funcție de setările dvs., diferența poate fi destul de subtilă.

Luați instrumentul pentru pipetă și faceți clic pentru a alege o culoare din fundal. Vom adăuga un strat final care să se odihnească peste tot, pentru a face să se simtă mai bine legați împreună.

Efectuați un strat de ajustare a gradientului, cu o setare de prim-plan la transparență, după cum se arată. Direcționați-l în orice unghi care vă convine – încălzirea fundului imaginii părea că funcționează cel mai bine aici.

Modelele de amestecare, cum ar fi “Burnare liniară”, pot oferi o imagine interesantă unei imagini – încercați câteva dintre ele și vedeți ce funcționează cel mai bine pentru dvs. De asemenea, vă recomandăm să reduceți opacitatea stratului dvs., după cum se arată mai sus.

Și suntem răsplătiți cu imaginea noastră finală – într-un timp destul de scurt, subiectul fetiței noastre a devenit un erou de acțiune hardcore! Amintiți-vă, este minunat să nu vă uitați înapoi la explozie.

Credite de imagine: Un copil răcoros de Jennifer, disponibil sub Creative Commons. Casa de Explozie 2009 de John Morgali, disponibil sub Creative Commons. Explozia lui Bryan Burke, disponibilă sub Creative Commons.

Kaikki näyttävät viileiltä, ​​kun he kävelevät pois räjähdyksestä, varsinkin vauvoista. Seuraavassa kuvataan, miten Photoshopia voidaan lisätä kuviin, tehdä perheestäsi Hollywood-toiminnan sankareita ja tehdä hauskaa.

Meillä on hauskaa tänään, mutta miksi ei hauskaa kuviasi? Se on yllättävän helppoa tehdä itseäsi, lapsesi tai isoäitisi näyttää toimivan sankarilta, joka lähtee dramaattisesta räjähdyksestä. Tartu joitakin kuvia ja Photoshopia ja anna sille kuva.

Cool ihmiset eivät katso räjähdyksiä

Aloita hyvä, korkearesoluutioinen kuva itsestäsi yhden rakkaasi. Poistamme taustan tästä kuvasta kerroksen naamion ja minkä tahansa suosikkimenetelmän avulla, kun haluat poistaa taustan.

Varmista, että valokuvakerroksesi (tavallisesti otsikolla ”Tausta”) avataan kaksoisnapsauttamalla sitä. Luo sitten kerrosmaski (Layer> Layer Mask> From Transparancy) ja ehkä jopa Color Fill -kerros kuvan alla, kuten tässä on esitetty.

Käytä mitä tahansa menetelmää tai menetelmien yhdistelmää henkilön poistamiseksi taustasta. Meidän tapauksessa olemme käyttäneet kynätyökalun ja harjan ja tahrantyökalujen yhdistelmää hiusten asianmukaiseksi poistamiseksi. Tulemme kiillottamaan taustan poistamisen tänään, mutta olemme käsitelleet sen monta kertaa. Tässä muutamia suosikkeistamme, jos olet uusi Photoshopissa:

 • Poista monimutkaisia ​​taustoja kuvista Photoshopissa (aloittelijaystävällinen)
 • Kerrosmaskien ja vektorimaskien käyttäminen monimutkaisten taustojen poistamiseksi Photoshopissa
 • 50+ Työkalut ja tekniikat kuvakehysten poistamiseksi Photoshopissa

Täällä olemme käyttäneet kynätyökalua hiusten tukkeutumisen estämiseksi sekä taustan poistamiseksi nopeasti muusta kuvasta.

Lisää nopeasti harjatyökalua harjatyökalulla ja tahranpoistovälineellä ja olemme valmiita seuraavaan vaiheeseen.

Tarvitsemme taustan upealle räjähdykselle, ja tämä tuhoutunut palava talo on hyvä alku. Löydä itsesi Google-kuvien ja Flickr-hakujen avulla tai löydä tämä (lisensoitu Creative Commonsin alla) ladattavaksi täältä. Varmista, että molemmat kuvat ovat avoinna Photoshopissa, ja varaudu saattamaan ne yhteen.

 • Taustakuvan lähde

Vedämme taustamme valokuvaan Move Tool -työkalulla (pikavalintanäppäin) ). Sitten koot sen haluamallasi tavalla siirtymällä kohtaan Muokkaa> Vapaa muunnos.

Nyt lisäämme räjähdyksiä sekoitukseen. Lataa tämä kuva (lisensoitu Creative Commonsin mukaan) tai etsi omasi käytettäväksi Google Image Searchissa tai Flickrissä.

 • Lataa kuvalähde

Vedä räjähdyskerros valokuvaan ja aseta se valokuvakerroksen ja taustakerroksen väliin. Aseta sekoitusmuoto ”Screen” -asentoon, kuten edellä on esitetty sinisenä.

Kuvasi pitäisi alkaa todella tulla yhteen tässä vaiheessa. Tavallisesti on joitakin outoja bittejä, kuten edellä mainitut kovat, neliömäiset reunat, jotka voidaan huolehtia jollakin taitavalla peitolla.

Luo kerrosmaskeja kuvassa esitetyllä tavalla ja poista ne alueet, jotka tekevät kuvan epätyypillisistä, kuten edellä mainitut neliön reunat.

Lisäasetukset: Valokuvan taustavalo

Niille käyttäjille, jotka haluavat ottaa goofy-toiminnon elokuvakuvat seuraavaan tasoon, voit aina lisätä joitakin säätökerroksia kuvan taustavaloon – todella käännä hyperboli. Aloita Ctrl + + Kun napsautat kerrosmassiasi, voit ladata valokuvasi valitsemalla tarvitsemasi säätökerrokset.

Luo “Tasot” -säätökerros ja tummenna kuvaa siirtämällä liukusäätimiä sellaisina kuin yllä esitetyt. Avaimen säätö on “Output Levels”, vaikka histogrammin keski- ja vasen liukusäätimillä voidaan myös dramaattisesti muuttaa kuvaa.

Kuva tummenee kuvan osoittamalla tavalla. Tartu harjatyökaluun, jotta voit peittää säätökerroksen osat luomaan kohokohtia.

Saatat olla hyödyllistä käyttää pienempää opasiteettiasetusta, kun olet maalaamassa kohokohtia. Toista näytön yläosassa olevan valintapaneelin asetusten avulla, mitä maskille parhaiten sopii.

Maalaa reunojen ympärille simuloida tapaa, jolla taustavalaistu kuva näyttää. Yritä antaa objektin syvyys ja maalaamalla, miten varjo putoaa ikään kuin kirkas räjähdys olisi kuvan takana. Tee parhaanne, koska sen ei tarvitse olla täydellinen näyttämään hieman vakuuttavalta.

Nyt jäähdytetään uudet varjot alas auttamaan taustavalon illuusiota. Ctrl + Napsauta kerrosmaskia “Tasot” -säätökerrassa ladataksesi yksinkertaisesti varjossa olevat osat.

Nyt luomme “Color Balance” -säätökerroksen, jossa on näitä asetuksia, jotta bluesit ja violetit voidaan lisätä varjoalueisiin.

Voimme ladata ja leikata valintoja eristääksemme myös kohokohtia ja luoda vielä yhden säätökerroksen, jotta korostuksemme ovat punertavan keltaisia, jotta räjähdyksen väri olisi todellisempi.

Asetuksista riippuen ero voi olla melko hienovarainen.

Tartu silmälasityökaluun ja valitse väri taustasta. Lisäämme lopullisen kerroksen kaiken päälle, jotta se tuntuu olevan sidoksissa toisiinsa.

Tee kaltevuuden säätökerros, jossa asetetaan etualan läpinäkyvyys kuvan mukaisesti. Suuntaa se mihin tahansa kulmaan, joka sopii sinulle – kuvan pohjan lämpeneminen tuntui toimivan parhaiten täällä.

Sekoitusmoodin asetukset, kuten “Linear Burn”, voivat antaa mielenkiintoisen kuvan kuvalle – kokeile muutamia erilaisia ​​ja katso, mikä toimii parhaiten sinulle. Voit myös haluta vähentää kerroksen läpinäkyvyyttä, kuten edellä on esitetty.

Ja me palkitaan lopullisella kuvallamme – melko lyhyessä ajassa meidän pikkutytön aiheemme on tullut kovaksi toimintakangelaksi! Muista vain, että on hienoa olla katsomatta räjähdystä.

Image Credits: Jenniferin One Cool Baby, joka on käytettävissä Creative Commonsissa. John Morgalin House Explosion 2009, saatavilla Creative Commonsissa. Bryan Burken räjähdys, saatavilla Creative Commonsissa.

Alle ser seje ud, når de går væk fra en eksplosion – især babyer. Sådan kan du bruge Photoshop til at føje spænding til dine billeder, få din familie til at ligne Hollywood-actionhelte og have det sjovt at gøre det.

Vi har det sjovt i dag, men hvorfor ikke have det sjovt med dine billeder? Det er overraskende nemt at gøre dig selv, dine børn eller din bedstemor ligner en handlingshelt, der går væk fra en dramatisk eksplosion. Tag nogle billeder og Photoshop, og giv det et skud.

Cool mennesker ser ikke på eksplosioner

Begynd med et godt, højopløseligt billede af dig selv af en af ​​dine kære. Vi fjerner baggrunden fra dette billede med en lagmaske og en af ​​dine yndlingsmetoder til at fjerne baggrunden.

Sørg for, at dit fotolag (normalt betegnet “Baggrund”) er låst op ved at dobbeltklikke på det. Derefter opret en lagmaske (Lag> Lagsmask> Fra Transparancy) og måske endda et farvefyldningslag under dit billede som vist her.

Brug en hvilken som helst metode eller kombination af metoder til at fjerne din person fra baggrunden. I vores tilfælde har vi brugt en kombination af penneværktøjet og pensel- og fnugværktøjerne til korrekt at fjerne håret. Vi glæder over at fjerne baggrunden i dag, men vi har dækket det mange, mange gange. Her er nogle af vores favoritter, hvis du er ny til Photoshop:

 • Fjern komplekse baggrunde fra billeder i Photoshop (nybegynder venlige)
 • Sådan bruges lagmasker og vektormaskere til at fjerne komplekse baggrunde i Photoshop
 • 50+ værktøjer og teknikker til fjernelse af baggrundsbilleder i Photoshop

Her har vi brugt peneværktøjet til stort set at blokere håret såvel som hurtigt at fjerne baggrunden fra resten af ​​billedet.

Tilføj nogle hurtige børster med penselværktøjet og smudsværktøjet, og vi er klar til vores næste skridt.

Vi har brug for en kulisse for vores fantastiske eksplosion, og dette ødelagte brændende hus er en god start. Find dine egne med Google Image og Flickr søgninger, eller find denne (licenseret under Creative Commons) til download her. Sørg for at begge billeder er åbne i Photoshop, og gør dig klar til at bringe dem sammen.

 • Baggrundsbilledkilde

Vi trækker vores baggrund i vores fotografi ved hjælp af flytteværktøjet (genvejstast ). Derefter størrelse det til din smag ved at navigere til Rediger> Gratis Transform.

Nu tilføjer vi eksplosioner til blandingen. Download dette billede (licenseret under Creative Commons) eller søg efter dit eget at bruge på Google Image Search eller Flickr.

 • Download billedkilde

Træk eksplosionslaget i dit billede og læg det mellem dit fotolag og dit baggrundslag. Indstil blandingstilstanden til “Screen” som vist ovenfor i blå.

Dit billede skal begynde at virkelig komme sammen på dette tidspunkt. Der er normalt nogle underlige ting som de hårde, firkantede kanter over, der kan håndteres med en del smart maskering.

Opret lag masker som vist og sort ud de områder, der gør billedet til at virke unaturligt, som de førnævnte kvadratkanter.

Avanceret: Baggrundsbelysning dit billede

For brugere, der ønsker at tage deres guffeaktive filmfotografier til næste niveau, kan du altid tilføje nogle justeringslag for at baggrundsbelysning dit billede – spar virkelig op hyperbolten. Start med Ctrl + Klik på din lagmaske for at indlæse valget af dit billede for at oprette de justeringslag, du har brug for.

Opret et “Levels” -justeringslag og mørk billedet ved at flytte skyderne sort som dem, der vises ovenfor til højre. Nøglejusteringen er “Output Levels”, selvom skyderne på midten og venstre på histogrammet også kan ændre billedet dramatisk.

Dit billede bliver mørkt som vist. Tag børsteværktøjet, så du kan maske dele af dit justeringslag for at skabe højdepunkter.

Det kan være nyttigt at bruge en lavere opacitet, når du maler i højdepunkterne. Spil rundt med indstillingerne i indstillingspanelet øverst på skærmen for at finde det, der virker bedst for din maske.

Mal omkring kanterne for at simulere den måde, et baggrundsbelyst billede ser ud. Prøv at give objektets dybde og ved at male den måde, skyggen ville falde som om den lyse eksplosion var bag figuren. Gør dit bedste, da det ikke behøver at være perfekt at se lidt overbevisende ud.

Lad os nu afkøle de nye skygger ned for at hjælpe illusionen af ​​baggrundsbelysning. Ctrl + Klik på lagmasken på dit “Levels” -justeringslag for at indlæse de dele, der blot er skyggen.

Nu opretter vi et “Color Balance” -justeringslag med indstillinger som disse for at tilføje blues og purples til skyggeområderne.

Vi kan indlæse og krydse markeringer for at isolere de fremhævede områder også, og opret endnu et justeringslag for at gøre vores højdepunkter rødlige gule, for at gøre eksponeringen af ​​eksplosionen mere virkelige.

Afhængig af dine indstillinger kan forskellen være temmelig subtil.

Grib eyedropper værktøjet og klik for at vælge en farve fra baggrunden. Vi tilføjer et sidste lag til at hvile på toppen af ​​alt for at få det til at føle sig mere bundet sammen.

Lav et gradientjusteringslag med en indstilling af forgrunden til gennemsigtighed som vist. Direkte det i enhver vinkel, der passer dig – opvarmning af bunden af ​​billedet syntes at fungere bedst her.

Blending Mode indstillinger som “Linear Burn” kan give et interessant udseende til et billede – prøv nogle få forskellige og se, hvad der virker bedst for dig. Du kan også gerne reducere opaciteten af ​​dit lag, som vist ovenfor.

Og vi belønnes med vores endelige billede – på lidt kort tid er vores lille pige emne blevet en hardcore action-helt! Bare husk, det er cool ikke at se tilbage til eksplosionen.

Billedkreditter: One Cool Baby af Jennifer, tilgængelig under Creative Commons. House Explosion 2009 af John Morgali, tilgængelig under Creative Commons. Eksplosion af Bryan Burke, tilgængelig under Creative Commons.