Categories
Self-organization

It geek how to use a dhcp relay (junos)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Have you ever faced the problem where you only want to have one DHCP server on the network for central management of your scopes, but you have multiple Vlans? HTG explains how to use a DHCP relay agent.

Overview

The DHCP protocol was created so that clients could obtain their IP address automatically and without human intervention (yes that used to be an actual part of IT-ing, back in the day). The way this works is that when a client connects to the network, it sends out a “broadcast” packet asking to find the DHCP server. That used to be “ok” until Vlans came along. Vlans create boundaries and segment your physical network into several virtually isolated ones (hence the name V-LAN). One of the downsides to Vlans is that now the DHCP server and the clients can’t directly communicate, because “brodcast” packets cannot “jump” networks. So, how do you avoid having a DHCP server per-Vlan, and deliver the DHCP requests from the clients in a Vlan, back to the central server?

DHCP relays were invented to over come this exact problem by essentially “routing” or “proxy-ing” the client’s requests. The requests are broadcasted by the clients on their local network, the relay-agent catches them and forwards them to the DHCP server using unicast. The returned DHCP answer gets to the relay agent using unicast as well, and the relay agent sends the answer on the client’s network.

DHCP relays can come in many shapes and forms: there is the Microsoft’s “relay-agent”, Cisco’s “IP helper” and Juniper’s “helpers bootp” to mention a few. They all do the same thing, and in this guide we will go over how to configure it on a JunOS device.

The GUI way

It is my firm belief, that there shouldn’t be a need to go under the hood for simple configurations such as this, so I’ve worked with Juniper’s support to find the GUI way to this configuration.

You will need to have:

 • From the layer3 switch, the “l3-interface” notation for the Vlan you want to enable the forwarding for.
 • The IP of the DHCP server that will serve the requests.

Obtain the Vlan-ID

To obtain the “interface” notation of the Vlan, open the device’s WebGUI, and go to “Configure”.

Under “Switching”, click on “VLAN” and select the Vlan you need from the list.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

In the details pane, the value of “Multilayer switching(RVI)” is the required “interface” name. Make a note of the value.

Configure forwarding

In the device’s WebGUI, go to “Configure” -> “CLI Tools” -> “Point and Click CLI”.

Click on “Forwarding options” -> “Configure”.

Note: If you already have a configuration in any of the below categories, you will have an “Edit” button instead.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Click on “Helpers” -> “Configure”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Click on “Bootp” -> “Configure”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Click on “Server” -> “Add new entry”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Put in the IP of the DHCP server and click OK.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Click on “Interface” -> “Add new entry”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Enter the name of the “interface” or “Multilayer switching(RVI)” value of the Vlan you want to forward for as noted from the segment above.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

When you’re done, your configuration should look something like the below picture.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Commit your changes.

The CLI way

As stated above, I am not a fan of the CLI way. With that said, you may not have a choice in the matter, or you may need this procedure to be scriptable. What ever the case may be, the documentation explains that these two lines do the trick (assuming you have everything else set up):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7
set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Where the above IP and Vlan name should be changed to reflect your setup.

On the DHCP server’s side

I’ve done this configuration numerous times and have always connected back to Microsoft’s DHCP server. At least in Microsoft’s implementation there is no need for any additional configuration on the server’s side, other than to create the appropriate scope. That is, you need to have a scope that corresponds with the Vlan interface the request is coming from. In our example, the L3 switch’s IP was 192.168.191.254 with a netmask of 255.255.255.0 (class C). The DHCP configuration to handle the relayed scope/s of our example looks like:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Geoffrey_Carr

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Boli ste niekedy konfrontovaní s problémom, v ktorom by ste chceli mať len jeden server DHCP v sieti pre centrálne riadenie vašich oblastí, ale máte viacero vlán? HTG vysvetľuje, ako používať agenta prenosu DHCP.

Prehľad

Protokol DHCP bol vytvorený tak, aby klienti mohli získať svoju IP adresu automaticky a bez ľudského zásahu (to bolo skutočne súčasťou IT-ing, späť v deň). Spôsob, akým to funguje, je to, že keď sa klient pripojí k sieti, pošle paket “vysielanie” a požiada o nájdenie servera DHCP. Kedysi to bolo “v poriadku”, kým nevznikli Vláni. Vlany vytvárajú hranice a segmentujú vašu fyzickú sieť do niekoľkých prakticky izolovaných (teda názov V-LAN). Jednou z nevýhod pre spoločnosť Vlans je to, že DHCP server a klienti nemôžu priamo komunikovať, pretože pakety “brodcast” nemôžu “skákať” siete. Takže, ako sa vyhnúť tomu, aby ste mali server DHCP per-Vlan a doručili DHCP požiadavky od klientov vo Vlan, späť na centrálny server?

Referencie DHCP boli vynájdené tak, aby prišli na tento presný problém v podstate “smerovaním” alebo “proxy” požiadavkami klienta. Žiadosti vysielajú klienti na svojej lokálnej sieti, agent relé ich zachytí a odošle ich na server DHCP pomocou jednorozmerného prístupu. Vrátená odpoveď na DHCP sa dostane do agenta prenosu aj pomocou služby unicast a agent vysielania odošle odpoveď na sieť klienta.

Referencie DHCP môžu prichádzať v mnohých tvaroch a formách: existuje “relay-agent” spoločnosti Microsoft, “pomocník IP” spoločnosti Cisco a “pomocníci bootp” spoločnosti Juniper, ktorí sa zmienili o niekoľkých. Všetci robia to isté a v tejto príručke sa budeme zaoberať nastavením na zariadení JunOS.

Obrázok Tomáša Thomasa

Cesta GUI

Je to moje pevné presvedčenie, že by nemalo byť potrebné ísť pod kapotu pre jednoduché konfigurácie, ako je táto, a tak som pracoval s Juniperovou podporou nájsť GUI cestu k tejto konfigurácii.

 • Z prepínača vrstvy3 označte zápis “l3-interface” pre Vlan, pre ktorý chcete povoliť presmerovanie.
 • IP adresa servera DHCP, ktorý bude slúžiť požiadavkám.

Získajte Vlan-ID

Ak chcete získať “rozhranie” notáciu Vlan, otvorte WebGUI prístroja a prejdite na “Konfigurovať”.

V časti “Prepínanie” kliknite na položku “VLAN” a zo zoznamu vyberte požadovaný Vlan.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

V tabuľke s podrobnosťami je názov “viacvrstvového prepínania (RVI)” požadovaný názov rozhrania. Upozornenie na hodnotu.

Nakonfigurujte presmerovanie

V prístroji WebGUI prejdite na “Konfigurovať” -> “CLI Tools” -> “Point and Click CLI”.

Kliknite na “Možnosti presmerovania” -> “Konfigurovať”.

Poznámka: Ak už máte konfiguráciu v ktorejkoľvek z nižšie uvedených kategórií, budete namiesto toho mať tlačidlo “Upraviť”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kliknite na “Pomocníci” -> “Konfigurovať”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kliknite na “Bootp” -> “Konfigurovať”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kliknite na “Server” -> “Pridať nový záznam”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Vložte IP adresu DHCP servera a kliknite na OK.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kliknite na “Rozhranie” -> “Pridať nový záznam”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Zadajte názov hodnoty “rozhranie” alebo “viacvrstvové prepínanie (RVI)” pre hodnotu Vlan, ktorú chcete presunúť, ako je uvedené vyššie.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Keď skončíte, vaša konfigurácia by mala vyzerať niečo ako obrázok nižšie.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Zmeňte svoje zmeny.

Metóda CLI

Ako som uviedol vyššie, nie som fanúšikom spôsobu CLI. S tým povedal, nemusíte mať na výber vo veci, alebo budete možno potrebovať tento postup, aby boli skriptovateľné. V každom prípade dokumentácia vysvetľuje, že tieto dva riadky robia trik (za predpokladu, že máte všetko nastavené):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Kde by vyššie uvedené meno IP a Vlan mali byť zmenené tak, aby odrážali vaše nastavenie.

Na strane servera DHCP

Urobil som túto konfiguráciu niekoľkokrát a vždy som pripojený späť na DHCP server spoločnosti Microsoft. Prinajmenšom v implementácii spoločnosti Microsoft nie je potrebné žiadne ďalšie konfigurácie na strane servera, s výnimkou vytvorenia príslušného rozsahu. To znamená, že musíte mať rozsah, ktorý zodpovedá rozhraniu Vlan, z ktorého pochádza požiadavka. V našom príklade bola IP prepínača L3 192.168.191.254 s maskou siete 255.255.255.0 (trieda C). Konfigurácia DHCP, ktorá má spracovať presunutý (-é) rozsah (-y) nášho príkladu, vyzerá takto:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Toto je to. Mali by ste byť všetci nastavení.

– Len som prišiel na to, kde táto časť môže robiť .

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Geoffrey_Carr

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Találkoztál már valaha azzal a problémával, hogy csak egy DHCP-kiszolgálót szeretne a hálózaton központi szerepet betölteni, de van több VL-je? A HTG bemutatja, hogyan kell használni a DHCP relé ügynököt.

Áttekintés

A DHCP protokollt úgy hozták létre, hogy az ügyfelek automatikusan és emberi beavatkozás nélkül szerezzék meg az IP-címüket (igen, ami az IT-ingek tényleges részévé vált, a nap folyamán). Ennek az az oka, hogy amikor egy kliens csatlakozik a hálózathoz, elküldi a “broadcast” csomagot, amely a DHCP szerver megtalálását kéri. Ez mindig rendben volt, amíg a Vlánok el nem jöttek. A Vlans határokat hoz létre és szegmentálja a fizikai hálózatot több, gyakorlatilag elszigetelt (így a V-LAN névnek). A Vlans egyik hátránya, hogy most a DHCP szerver és az ügyfelek nem tudnak közvetlenül kommunikálni, mert a “brodcast” csomagok nem tudnak “ugrani” hálózatokat. Szóval, hogyan kerülhető el egy DHCP-kiszolgáló per-Vlan, és a DHCP kéréseket az ügyfelek egy Vlan, vissza a központi szerverre?

A DHCP relék átkerültek erre a problémára, lényegében az ügyfél kéréseinek “routing” vagy “proxy-ing” használatával. A kéréseket az ügyfelek a helyi hálózaton sugározzák, a relay-agent megragadja és továbbítja őket a DHCP szerverre az unicast használatával. A visszaküldött DHCP-válasz az unicast segítségével is megérkezik a reléügynökhez, és a reléügynök elküldi a választ az ügyfél hálózatán.

A DHCP relék számos formában és formában jöhetnek létre: van egy Microsoft “relay-agent”, a Cisco “IP helper” és a Juniper “helpers bootp” is, hogy néhányat említsünk. Mindannyian ugyanazt csinálják, és ebben az útmutatóban meg fogjuk elmagyarázni, hogyan kell konfigurálni egy JunOS eszközön.

Thomas Thomas képe

A GUI módja

Az a szilárd meggyőződésem, hogy nem lenne szükség arra, hogy egyszerűen konfigurálhassam a motorháztetőt, ezért dolgoztam a Juniper támogatásával, hogy megtalálja a GUI módját ennek a konfigurációnak.

Önnek rendelkeznie kell:

 • A layer3 kapcsolótól az “l3-interface” jelölés a Vlan számára, amely engedélyezi a továbbítást.
 • A DHCP-kiszolgáló IP-címe, amely a kéréseket szolgálja.

Szerezd meg a Vlan-azonosítót

A Vlan “interfész” jelölésének megszerzéséhez nyissa meg az eszköz WebGUI-jét, és menjen a “Konfigurálás” -ra.

A “Switching” alatt kattintson a “VLAN” elemre, és válassza ki a listából a Vlan-t.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

A Részletek ablaktáblában a “Multilayer switching (RVI)” értéke a szükséges “interfész” név. Jegyezd fel az értéket.

Az átirányítás konfigurálása

Az eszköz WebGUI-jében menjen a “Configure” -> “CLI Tools” -> “Point and Click CLI” menüpontra.

Kattintson a “Továbbítási opciók” -> “Konfigurálás” elemre.

Megjegyzés: Ha az alább felsorolt ​​kategóriák valamelyikében rendelkezik konfigurációval, akkor a “Szerkesztés” gomb helyett.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kattintson a “Súgó” -> “Konfigurálás” elemre.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kattintson a “Bootp” -> “Konfigurálás” gombra.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kattintson a “Szerver” -> “Új bejegyzés felvétele” gombra.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Helyezze be a DHCP szerver IP-címét, majd kattintson az OK gombra.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kattintson a “Interface” -> “Új bejegyzés hozzáadása” gombra.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Adja meg a Vlan átjáró “vagy” Multilayer switching (RVI) “értékét, amelyet a fenti szegmensben leírtak szerint továbbít.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Ha elkészült, a konfigurációnak az alábbi képhez hasonlónak kell lennie.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kötse el a változtatásokat.

A CLI módja

Mint korábban említettem, nem vagyok rajongója a CLI-nek. Ezzel azt mondta, lehet, hogy nincs választása az ügyben, vagy lehet, hogy ez az eljárás írható. Bármi is legyen az eset, a dokumentációban elmagyarázzák, hogy ez a két sor a trükket tükrözi (feltételezve, hogy mindent beállít):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Ahol a fenti IP-címet és a Vlan nevet módosítani kell, hogy tükrözze a beállításokat.

A DHCP szerver oldalán

Számos alkalommal elvégeztem ezt a konfigurációt, és mindig csatlakoztam a Microsoft DHCP szerveréhez. Legalább a Microsoft megvalósításában nincs szükség további konfigurációra a kiszolgáló oldalán, kivéve a megfelelő hatókör létrehozását. Vagyis olyan területre van szüksége, amely megfelel a Vlan interfésznek, amelyről a kérelem származik. Példánkban az L3 kapcsoló IP 192.168.191.254 volt, 255.255.255.0 (C osztály) hálózati maszkban. A példánk áthelyezett hatókörének kezelésére használt DHCP-konfiguráció úgy néz ki, mint:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Geoffrey_Carr

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Bạn đã bao giờ gặp phải vấn đề mà bạn chỉ muốn có một máy chủ DHCP trên mạng để quản lý trung tâm các phạm vi của bạn, nhưng bạn có nhiều VLAN? HTG giải thích cách sử dụng tác nhân chuyển tiếp DHCP.

Tổng quan

Giao thức DHCP đã được tạo ra để khách hàng có thể lấy địa chỉ IP của họ một cách tự động và không có sự can thiệp của con người (có sử dụng là một phần thực tế của IT-ing, trở lại trong ngày). Cách thức hoạt động này là khi một máy khách kết nối với mạng, nó sẽ gửi một gói “phát sóng” yêu cầu tìm máy chủ DHCP. Điều đó từng là “ok” cho đến khi Vlans đến cùng. VLAN tạo ra các ranh giới và phân đoạn mạng vật lý của bạn thành một số mạng gần như bị cô lập (do đó tên là V-LAN). Một trong những nhược điểm của Vlans là bây giờ máy chủ DHCP và các máy khách không thể giao tiếp trực tiếp, bởi vì các gói “brodcast” không thể “nhảy” các mạng. Vì vậy, làm thế nào để bạn tránh có một máy chủ DHCP cho mỗi Vlan, và cung cấp các yêu cầu DHCP từ các khách hàng trong một Vlan, trở lại máy chủ trung tâm?

Chuyển tiếp DHCP được phát minh để vượt qua vấn đề chính xác này về cơ bản là “định tuyến” hoặc “ủy quyền” các yêu cầu của khách hàng. Các yêu cầu được phát sóng bởi các máy khách trên mạng cục bộ của họ, tác nhân chuyển tiếp bắt chúng và chuyển tiếp chúng đến máy chủ DHCP bằng cách sử dụng unicast. Câu trả lời DHCP trả về cũng được gửi đến đại lý chuyển tiếp bằng cách sử dụng unicast, và tác nhân chuyển tiếp gửi câu trả lời trên mạng của khách hàng.

Chuyển tiếp DHCP có thể có nhiều hình dạng và hình thức: có “đại lý tiếp sức” của Microsoft, “trình trợ giúp IP” của Cisco và “người giúp đỡ khởi động” của Juniper để đề cập đến một vài. Tất cả đều làm điều tương tự, và trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách cấu hình nó trên thiết bị JunOS.

Ảnh của Thomas Thomas

Cách GUI

Đó là niềm tin vững chắc của tôi, rằng không cần phải đi theo mui xe cho các cấu hình đơn giản như thế này, vì vậy tôi đã làm việc với sự hỗ trợ của Juniper để tìm cách GUI cho cấu hình này.

Bạn sẽ cần phải có:

 • Từ công tắc layer3, ký hiệu “l3-interface” cho Vlan bạn muốn bật chuyển tiếp.
 • IP của máy chủ DHCP sẽ phục vụ các yêu cầu.

Lấy Vlan-ID

Để có được ký hiệu “giao diện” của Vlan, hãy mở WebGUI của thiết bị và chuyển đến “Định cấu hình”.

Dưới “Chuyển đổi”, bấm vào “VLAN” và chọn Vlan bạn cần từ danh sách.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Trong ngăn chi tiết, giá trị “Chuyển đổi đa lớp (RVI)” là tên “giao diện” bắt buộc. Ghi lại giá trị.

Định cấu hình chuyển tiếp

Trong WebGUI của thiết bị, chuyển đến “Định cấu hình” -> “Công cụ CLI” -> “Điểm và nhấp CLI”.

Nhấp vào “Tùy chọn chuyển tiếp” -> “Định cấu hình”.

Lưu ý: Nếu bạn đã có cấu hình ở bất kỳ danh mục nào dưới đây, bạn sẽ có nút “Chỉnh sửa” thay thế.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Nhấp vào “Helpers” -> “Configure”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Nhấp vào “Bootp” -> “Configure”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Nhấp vào “Máy chủ” -> “Thêm mục mới”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Đặt IP của máy chủ DHCP và nhấn OK.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Nhấp vào “Giao diện” -> “Thêm mục mới”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Nhập tên của “giao diện” hoặc “Chuyển đổi đa lớp (RVI)” giá trị của Vlan bạn muốn chuyển tiếp cho như đã lưu ý từ phân đoạn ở trên.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Khi bạn hoàn tất, cấu hình của bạn sẽ trông giống như hình bên dưới.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Cam kết thay đổi của bạn.

Cách CLI

Như đã nói ở trên, tôi không phải là một fan hâm mộ của cách CLI. Với điều đó đã nói, bạn có thể không có lựa chọn nào trong vấn đề, hoặc bạn có thể cần thủ tục này để có thể viết được. Trường hợp này có thể là gì, tài liệu giải thích rằng hai dòng này thực hiện thủ thuật (giả sử bạn có mọi thứ khác được thiết lập):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Trong trường hợp tên IP và Vlan ở trên nên được thay đổi để phản ánh thiết lập của bạn.

Ở phía máy chủ DHCP

Tôi đã thực hiện cấu hình này nhiều lần và luôn kết nối lại với máy chủ DHCP của Microsoft. Ít nhất là trong việc triển khai của Microsoft, không cần bất kỳ cấu hình bổ sung nào ở phía máy chủ, ngoài việc tạo phạm vi thích hợp. Tức là, bạn cần có một phạm vi tương ứng với giao diện Vlan mà yêu cầu đến từ đó. Trong ví dụ của chúng tôi, IP của công tắc L3 là 192.168.191.254 với mặt nạ mạng là 255.255.255.0 (lớp C). Cấu hình DHCP để xử lý các phạm vi được chuyển tiếp / s ví dụ của chúng ta giống như sau:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Đó là nó. Bạn nên được tất cả các thiết lập.

-Tôi vừa tìm ra nơi mà phần này có thể làm nhiều nhất…

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Geoffrey_Carr

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Ar kada nors susidūrėte su problema, kai norėtumėte turėti tik vieną DHCP serverį tinkle, kad galėtumėte centralizuotai valdyti jūsų taikymo sritis, tačiau turite kelis “Vlans”? HTG paaiškina, kaip naudoti DHCP relės agentą.

Apžvalga

DHCP protokolas buvo sukurtas taip, kad klientai galėtų gauti savo IP adresą automatiškai ir be žmogaus įsikišimo (taip, kad anksčiau buvo diena, kai IT buvo faktinė dalis). Kaip tai veikia, kai klientas prisijungia prie tinklo, jis siunčia “transliacijos” paketą, prašydamas surasti DHCP serverį. Tai buvo “ok”, kol Vlanas atėjo kartu. “Vlans” sukuria ribas ir suskaido fizinį tinklą į keletą beveik atskirų (taigi ir vardas V-LAN). Viena iš “Vlans” nesėkmių yra ta, kad DHCP serveris ir klientai negali tiesiogiai bendrauti, nes “brodcast” paketai negali “peršokti” tinklai. Taigi, kaip išvengti DHCP serverio per “Vlan” ir pateikti DHCP užklausas iš klientų “Vlan”, grįžkite į centrinį serverį?

DHCP relės buvo išradę, kad būtų galima išspręsti šią tikslią problemą, iš esmės “nukreipiant” arba “įgaliojant” kliento užklausas. Užklausos perduodamos klientams jų vietiniame tinkle, relės agentas sugauna juos ir perkelia juos į DHCP serverį naudodamiesi Unicast. Grįžtamasis DHCP atsakymas siunčiamas į relės agentą taip pat naudojant unicast, o atstovo agentas siunčia atsakymą kliento tinkle.

DHCP relės gali būti įvairių formų ir formų: ten yra “relay agent”, “Cisco” “IP-padėjėjas” ir “Juniper” “helpers bootp”. Jie visi daro tą patį, ir šiame vadove mes aptarsime, kaip konfigūruoti jį “JunOS” įrenginyje.

Tomo Tomo paveikslėlis

GUI kelias

Mano tvirtas įsitikinimas, kad nereikėtų eiti po gaubtu paprastoms konfigūracijoms, pvz., Tai, todėl dirbau su Juniper palaikymu, norėdamas rasti GUI būdą šiai konfigūracijai.

 • Iš sluoksnio3 jungiklio yra “L3-sąsajos” užrašas “Vlan”, kurį norite įjungti peradresavimui.
 • DHCP serverio IP adresas, kuriame bus pateikti užklausos.

Gaukite “Vlan-ID”

Norėdami gauti “Vlan” žymėjimą “sąsaja”, atidarykite įrenginio “WebGUI” ir eikite į “Konfigūruoti”.

Skiltyje “Perjungimas” spustelėkite “VLAN” ir pasirinkite norimą “Vlan” iš sąrašo.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Detalių srityje “daugiasluoksnių perjungimų (RVI)” reikšmė yra būtinas “sąsajos” pavadinimas. Užsirašykite vertę.

Konfigūruoti peradresavimą

Į prietaiso “WebGUI” eikite į “Konfigūruoti” -> “CLI įrankiai” -> “Point and Click CLI”.

Spustelėkite “Persiuntimo parinktys” -> “Konfigūruoti”.

Pastaba: jei jau turite konfigūraciją bet kurioje iš toliau nurodytų kategorijų, vietoj to turite mygtuką “Redaguoti”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Spustelėkite “Pagalba” -> “Konfigūruoti”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Spustelėkite “Bootp” -> “Konfigūruoti”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Spustelėkite “Serveris” -> “Pridėti naują įrašą”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Įdėkite DHCP serverio IP adresą ir spustelėkite Gerai.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Spustelėkite “Sąsaja” -> “Pridėti naują įrašą”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Įveskite “Vlan” sąsajos arba daugiasluoksnių perjungimų (RVI) pavadinimą, kurį norite perkelti, kaip nurodyta aukščiau pateiktame segmente.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kai baigsite, jūsų konfigūracija turėtų atrodyti kaip paveikslėlyje esantis vaizdas.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

CLI būdas

Kaip minėta pirmiau, aš nesu CLI būdų gerbėjas. Atsižvelgiant į tai, jūs negalite turėti pasirinkimo šiuo klausimu, arba jums gali prireikti šios procedūros būti scenarijus. Dokumentuose paaiškinama, kad šios dvi linijos yra apgauti (darant prielaidą, kad turite viską, kas kita):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Kai pirmiau nurodyti IP ir VLAN vardai turėtų būti pakeisti, kad atitiktų jūsų sąranką.

DHCP serverio pusėje

Aš padariau šią konfigūraciją daugybę kartų ir visada prijungiau prie “Microsoft” DHCP serverio. Bent jau “Microsoft” įdiegime nėra jokios papildomos konfigūracijos serverio pusėje, išskyrus tinkamą taikymo sritį. Tai reiškia, kad jums reikia turėti taikymo sritį, atitinkančią VLAN sąsają, iš kurios pateikiamas prašymas. Mūsų pavyzdyje L3 jungiklio IP buvo 192.168.191.254 su 255.255.255.0 neto masku (C klasė). DHCP konfigūracija, skirta apdoroti mūsų pavyzdyje pateiktas apimtis / s, atrodo taip:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Viskas. Tu turi būti viskas.

– Aš tik supratau, kur ši dalis gali padaryti labiausiai . -damage ??

 • Tipy
 • Blog
 • Jak
 • Okna
 • Telefon

It geek how to use a dhcp relay (junos)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

 • Hlavní 
 • Blog 
 • IT Geek: Jak používat relé DHCP (JUNOS)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Byl jste někdy konfrontován s problémem, ve kterém chcete mít pouze jeden server DHCP v síti pro centrální správu vašich oblastí, ale máte vícenásobné vlny? HTG vysvětluje, jak používat agenta přenosu DHCP.

Přehled

Protokol DHCP byl vytvořen tak, aby klienti mohli získat IP adresu automaticky a bez zásahu člověka (ano, která byla součástí dnešního IT). Způsob, jakým to funguje, spočívá v tom, že když se klient připojí k síti, odešle paket “vysílání” a požádá o nalezení serveru DHCP. Kdysi to bylo “v pořádku”, dokud se Vlané nepřišli. Vlánky vytvářejí hranice a rozdělí vaši fyzickou síť do několika prakticky izolovaných (odtud název V-LAN). Jednou z nevýhod pro společnosti Vlans je, že server DHCP a klienti nemohou přímo komunikovat, protože pakety “brodcast” nemohou “přeskočit” sítě. Takže, jak se vyhneme tomu, aby jste měli server DHCP per-Vlan a doručili DHCP požadavky od klientů ve Vlanu zpět na centrální server?

DHCP relé byly vynalezeny tak, aby přišli na tento přesný problém v podstatě “směrování” nebo “proxy-ing” požadavků klienta. Požadavky jsou vysílány klienty v jejich místní síti, relé-agenta je zachycuje a předává je na server DHCP pomocí jednorozměrového vysílání. Vrácená odpověď DHCP se dostane do agenta přenosu také pomocí služby unicast a agent vysílání odešle odpověď na síť klienta.

DHCP relé mohou přicházet v mnoha tvarech a formách: tam je “relay-agent” společnosti Microsoft, “pomocník IP” společnosti Cisco a “helpers bootp” společnosti Juniper. Všichni dělají totéž a v této příručce se podíváme na konfiguraci zařízení na zařízení JunOS.

Obrázek Thomas Thomase

Cesta GUI

Jsem pevně přesvědčena, že by nemělo být potřeba jít pod kapotu pro jednoduché konfigurace, jako je tato, takže jsem pracovala s Juniperovou podporou, abych našel GUI cestu k této konfiguraci.

 • Z přepínače layer3 označte zápis “l3-interface” pro Vlan, který chcete povolit přesměrování.
 • IP adresa serveru DHCP, který bude sloužit požadavkům.

Získejte Vlan-ID

Chcete-li získat značku “rozhraní” rozhraní Vlan, otevřete WebGUI zařízení a přejděte na položku “Konfigurovat”.

V části “Přepínání” klikněte na “VLAN” a ze seznamu vyberte požadovaný Vlan.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

V podokně podrobností je hodnota “vícevrstvého přepínání (RVI)” požadovaným názvem rozhraní. Poznamenejte si hodnotu.

Nakonfigurujte přesměrování

V nástroji WebGUI přejděte na položku “Konfigurovat” -> “Nástroje CLI” -> “Bod a klepněte na položku CLI”.

Klikněte na “Možnosti přesměrování” -> “Konfigurovat”.

Poznámka: Pokud již máte konfiguraci v některé z níže uvedených kategorií, budete místo toho mít tlačítko “Upravit”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klikněte na “Nápověda” -> “Konfigurovat”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klikněte na “Bootp” -> “Konfigurovat”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klikněte na “Server” -> “Přidat nový záznam”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Vložte adresu IP serveru DHCP a klepněte na tlačítko OK.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klikněte na “Rozhraní” -> “Přidat nový záznam”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Zadejte název “rozhraní” nebo “Vícevrstvé spínací (RVI)” hodnoty Vlan, které chcete předat, jak je uvedeno ze segmentu výše.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Když skončíte, konfigurace by měla vypadat podobně jako níže uvedený obrázek.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Metoda CLI

Jak jsem již uvedl, nejsem fanouškem způsobu CLI. Tím jste řekl, že nemusíte mít na výběr v této záležitosti, nebo budete možná potřebovat tento postup být scriptable. Vždyť dokumentace vysvětluje, že tyto dva řádky dělají trik (za předpokladu, že máte vše ostatní nastavené):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Kde by výše uvedené jméno IP a Vlan mělo být změněno tak, aby odráželo vaše nastavení.

Na straně serveru DHCP

Udělal jsem tuto konfiguraci několikrát a vždy jsem se připojil zpět na DHCP server společnosti Microsoft. Přinejmenším v implementaci společnosti Microsoft není potřeba žádné další konfigurace na straně serveru, s výjimkou vytvoření příslušného oboru. To znamená, že musíte mít rozsah, který odpovídá rozhraní Vlan, ze kterého pochází požadavek. V našem příkladu byla IP přepínače L3 192.168.191.254 s maskou sítě 255.255.255.0 (třída C). Konfigurace služby DHCP, která se bude zabývat přenášeným objektem našeho příkladu, vypadá takto:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

To je ono. Měli byste být všichni připraveni.

-Jsem jen přišel na to, kde tato část může udělat .

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Geoffrey_Carr

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kas olete kunagi probleeme näinud, kui soovid oma võrgu keskjuhtimiseks ainult ühte DHCP-serverit, kuid teil on mitu Vlani? HTG selgitab, kuidas kasutada DHCP-i releeagenti.

Ülevaade

DHCP-protokoll loodi nii, et kliendid saaksid oma IP-aadressi automaatselt ja ilma inimese sekkumiseta (jah, mis oli päevase IT-i tegeliku osa). See toimib nii, et kui klient loob võrguga ühenduse, saadab ta välja “ülekande” paketi, milles palutakse leida DHCP-server. See oli varem ok, kuni Vlans tuli koos. Vlans loob piirid ja jagab füüsilise võrgu mitmeks peaaegu isoleerituks (seega ka nimi V-LAN). Vlansi üks väheseid külgi on see, et DHCP-server ja kliendid ei saa otse suhelda, kuna “brodcast” -pakettid ei saa võrke “hüpata”. Niisiis, kuidas vältida DHCP-serveri käivitamist VLAN-i kaudu ja edastada DHL-i päringuid VLAN-i klientidelt tagasi kesksesse serverisse?

DHCP-releed leiutasid selle täpse probleemi, milleks olid kliendi taotluste sisuliselt “suunamine” või “proxy-ing”. Taotlused edastatakse kliendi poolt nende kohalikule võrgule, releeagent püüab neid ja suunab need DHCP-serverisse, kasutades unicasti. Tagasilükatud DHCP-vastus läheb ka relee agendile, kasutades unikaati, ja relee agent saadab vastuse kliendi võrgule.

DHCP-releed võivad tulla mitmes vormis ja kujul: mõned Microsofti “relee agent”, Cisco “IP helper” ja Juniper “helpers bootp”. Nad kõik teevad sama asja, ja selles juhendis läheme üle, kuidas seadistada see JunOS-i seadmele.

Foto Thomas Thomas

GUI viis

Minu kindel veendumus, et selline lihtsa konfiguratsiooni järgi ei peaks olema vaja katte alla minna, seega olen töötanud Juniperi toega, et leida selle konfiguratsiooniga GUI-viisi.

 • Klahvist layer3 on Vlan-i märkus “l3-liidesega”, mida soovite edastamiseks lubada.
 • DHCP-serveri IP-aadress, mis teenib päringuid.

Saada Vlan-ID

Vlani “liidese” märkuse saamiseks avage seadme WebGUI ja minge “Konfigureeri”.

Klõpsake jaotises “Lülitamine” valikul “VLAN” ja valige loendist vajalik Vlan.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Detailipaigas on “mitmekülgse lülitamise (RVI)” väärtus vajalik “liidese” nimi. Märkige väärtus.

Edastamise konfigureerimine

Seadme WebGUI-s avage “Configure” -> “CLI Tools” -> “Point and Click CLI”.

Klõpsake valikul “Edastamise suvandid” -> “Seadista”.

Märkus. Kui teil on juba mõnes järgmistest kategooriatest konfiguratsioon, on teil selle asemel nupp “Muuda”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klõpsake “Abiinfo” -> “Seadista”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Vajuta “Bootp” -> “Seadista”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klõpsake “Server” -> “Lisa uus kanne”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Asetage DHCP serveri IP-aadress ja klõpsake OK.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Klõpsake “Interface” -> “Lisa uus kanne”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Sisestage Vlan-i väärtuseks “liides” või “Mitmekihiline kommuteerimine (RVI)” nimi, mida soovite edastada, nagu on märgitud ülaltoodud segmendis.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kui olete lõpetanud, peaks teie konfiguratsioon nägema pilti allpool.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Kohustu oma muudatused.

CLI-tee

Nagu eespool öeldud, ei ole ma CLI-i viisil fänn. Sellega seoses ei pruugi teil selles küsimuses olla valikut, või võib teil olla vaja seda protseduuri skriptiivseks muuta. Dokumendis selgub, et mõlemal juhul on see trikk (eeldusel, et teil on kõik muud seadistused):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Kui eespool nimetatud IP-ja Vlan-nime tuleks muuta, et see kajastaks teie seadistust.

DHCP serveri küljel

Olen seda konfiguratsiooni teinud mitmeid kordi ja olen alati ühendanud tagasi Microsofti DHCP-serveriga. Vähemalt Microsofti rakenduses ei ole serveri küljel mingit täiendavat konfiguratsiooni vaja, välja arvatud selleks, et luua sobiv rakendusala. See tähendab, et teil peab olema ulatus, mis vastab Vlan-i liidesele, mille päring pärineb. Meie näites oli L3 lüliti IP-aadress 192.168.191.254, mille võrgumask oli 255.255.255.0 (klass C). DHCP-i konfiguratsioon meie näites avaldatud ulatust / s käitlemiseks näib olevat järgmine:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

See on kõik. Sa peaksid olema kõik määratud.

-Ma just mõtlesin välja, kus see osa saab kõige rohkem teha . – kahjustada?

It geek how to use a dhcp relay (junos)

คุณเคยประสบปัญหาที่คุณต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP เพียงตัวเดียวในเครือข่ายสำหรับการจัดการจากขอบเขตของคุณ แต่คุณมี Vlans หลายรายการหรือไม่ HTG อธิบายวิธีใช้ตัวแทนการถ่ายทอด DHCP.

ภาพรวม

โพรโทคอล DHCP ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับที่อยู่ IP ของพวกเขาโดยอัตโนมัติและไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ (ใช่ว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งที่แท้จริงของ IT-ing กลับมาในวันนั้น) วิธีการทำงานคือเมื่อไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเครือข่ายก็จะส่งแพ็คเก็ต “ออกอากาศ” ที่ขอให้ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เคยเป็น “ok” จนกระทั่ง Vlans มาพร้อม Vlans สร้างขอบเขตและแบ่งส่วนเครือข่ายทางกายภาพของคุณออกเป็นหลาย ๆ เครือข่ายที่แยกได้ (เช่นชื่อ V-LAN) ข้อเสียอย่างหนึ่งของ Vlans คือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ DHCP และไคลเอนต์ไม่สามารถสื่อสารโดยตรงได้เนื่องจากแพ็กเก็ต“ brodcast” ไม่สามารถ “ข้าม” เครือข่ายได้ ดังนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงการมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP ต่อ Vlan อย่างไรและส่งคำขอ DHCP จากลูกค้าใน Vlan กลับไปที่เซิร์ฟเวอร์กลาง?

รีเลย์ DHCP ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยการ“ กำหนดเส้นทาง” หรือ“ พร็อกซีอิง” ตามคำขอของลูกค้า คำขอถูกถ่ายทอดโดยลูกค้าในเครือข่ายท้องถิ่นของพวกเขารีเลย์เอเจนต์จับพวกเขาและส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ DHCP โดยใช้ unicast คำตอบ DHCP ที่ส่งคืนมาถึงเอเจนต์รีเลย์โดยใช้ unicast เช่นกันและเอเจนต์รีเลย์ส่งคำตอบบนเครือข่ายของลูกค้า.

รีเลย์ DHCP มีหลายรูปร่างและหลายรูปแบบ: มี “เอเจนต์รีเลย์” ของ Microsoft, “ผู้ช่วย IP” ของซิสโก้และ “ผู้ช่วยบูต” ของจูนิเปอร์เพื่อพูดถึงบางอย่าง พวกเขาทั้งหมดทำสิ่งเดียวกันและในคู่มือนี้เราจะอธิบายวิธีกำหนดค่าบนอุปกรณ์ JunOS.

วิธี GUI

มันเป็นความเชื่อที่มั่นคงของฉันว่าไม่ควรจะต้องอยู่ใต้กระโปรงหน้ารถสำหรับการตั้งค่าแบบง่าย ๆ เช่นนี้ดังนั้นฉันจึงได้ทำงานร่วมกับฝ่ายสนับสนุนของ Juniper เพื่อค้นหาวิธี GUI ในการกำหนดค่านี้.

 • จากสวิตช์ layer3 สัญลักษณ์“ l3-interface” สำหรับ Vlan ที่คุณต้องการเปิดใช้งานการส่งต่อ.
 • IP ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่จะให้บริการตามคำขอ.

รับ Vlan-ID

ในการรับสัญลักษณ์“ อินเทอร์เฟซ” ของ Vlan ให้เปิด WebGUI ของอุปกรณ์และไปที่“ กำหนดค่า”.

ภายใต้“ การสลับ” คลิกที่“ VLAN” และเลือก Vlan ที่คุณต้องการจากรายการ.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

ในบานหน้าต่างรายละเอียดค่าของ“ การสลับหลายชั้น (RVI)” เป็นชื่อ“ อินเทอร์เฟซ” ที่จำเป็น จดบันทึกค่า.

กำหนดค่าการส่งต่อ

ใน WebGUI ของอุปกรณ์ให้ไปที่“ กำหนดค่า” ->“ เครื่องมือ CLI” ->“ ชี้แล้วคลิก CLI”.

คลิกที่ “ตัวเลือกการส่งต่อ” -> “กำหนดค่า”.

หมายเหตุ: หากคุณมีการกำหนดค่าในหมวดหมู่ใด ๆ ด้านล่างคุณจะมีปุ่ม “แก้ไข” แทน.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

คลิกที่ “ผู้ช่วยเหลือ” -> “กำหนดค่า”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

คลิกที่“ Bootp” ->“ กำหนดค่า”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

คลิกที่ “เซิร์ฟเวอร์” -> “เพิ่มรายการใหม่”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

ใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP แล้วคลิกตกลง.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

คลิกที่ “ส่วนต่อประสาน” -> “เพิ่มรายการใหม่”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

ป้อนชื่อของค่า“ อินเทอร์เฟซ” หรือ“ มัลติเลเยอร์สวิตช์ (RVI)” ของ Vlan ที่คุณต้องการส่งต่อตามที่ระบุไว้จากส่วนด้านบน.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

วิธี CLI

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของวิธี CLI จากที่กล่าวมาคุณอาจไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้หรือคุณอาจต้องการกระบวนการนี้เพื่อให้สามารถเขียนสคริปต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเอกสารประกอบอธิบายว่าทั้งสองบรรทัดนี้ใช้กลอุบาย (สมมติว่าคุณมีทุกอย่างที่ตั้งค่าไว้):

ตั้งค่าตัวเลือกการส่งต่อช่วยเซิร์ฟเวอร์ bootp 192.168.190.7
ตั้งค่าตัวเลือกการส่งต่อผู้ช่วย bootp interface vlan.2

ตำแหน่งที่ควรเปลี่ยนชื่อ IP และ Vlan ด้านบนเพื่อแสดงการตั้งค่าของคุณ.

ทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ DHCP

ฉันทำการกำหนดค่านี้หลายครั้งและเชื่อมต่อกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ Microsoft เสมอ อย่างน้อยที่สุดในการใช้งานของ Microsoft ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมใด ๆ ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นอกเหนือจากการสร้างขอบเขตที่เหมาะสม คุณต้องมีขอบเขตที่สอดคล้องกับอินเทอร์เฟซ Vlan ที่มาจากคำขอ ในตัวอย่างของเรา IP ของสวิตช์ L3 คือ 192.168.191.254 โดยมี netmask เป็น 255.255.255.0 (คลาส C) การกำหนดค่า DHCP เพื่อจัดการขอบเขตการถ่ายทอดของตัวอย่างของเราดูเหมือนว่า:

 • Συμβουλές
 • Blog
 • Πως Να
 • Παράθυρα
 • Τηλέφωνο

It geek how to use a dhcp relay (junos)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

 • Κύριος 
 • Blog 
 • IT Geek: Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα ρελέ DHCP (JUNOS)

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Αντιμετωπίσατε ποτέ το πρόβλημα όπου θέλετε να έχετε μόνο ένα διακομιστή DHCP στο δίκτυο για κεντρική διαχείριση των πεδίων σας, αλλά έχετε πολλαπλές γλώσσες; Το HTG εξηγεί τον τρόπο χρήσης ενός παράγοντα μεταγωγής DHCP.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το πρωτόκολλο DHCP δημιουργήθηκε έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να λαμβάνουν τη διεύθυνση IP τους αυτόματα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (ναι, που αποτελούσε πραγματικό μέρος της τεχνολογίας πληροφορικής, την ίδια μέρα). Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι ότι όταν ένας υπολογιστής-πελάτης συνδέεται στο δίκτυο, στέλνει ένα πακέτο “εκπομπής” ζητώντας να βρει τον εξυπηρετητή DHCP. Αυτό ήταν “εντάξει” μέχρι να έρθουν οι Vlans. Τα Vlans δημιουργούν όρια και χωρίζουν το φυσικό σας δίκτυο σε αρκετά σχεδόν απομονωμένα (εξ ου και το όνομα V-LAN). Ένα από τα μειονεκτήματα για τους Vlans είναι ότι τώρα ο διακομιστής DHCP και οι πελάτες δεν μπορούν να επικοινωνούν απευθείας, επειδή τα πακέτα brodcast δεν μπορούν να “πηδήξουν” δίκτυα. Έτσι, πώς αποφεύγετε να έχετε έναν εξυπηρετητή DHCP ανά Vlan και να παραδώσετε τις αιτήσεις DHCP από τους πελάτες σε ένα Vlan, πίσω στον κεντρικό εξυπηρετητή;

Τα ρελέ DHCP επινοήθηκαν για να βρουν το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα με ουσιαστικά “δρομολόγηση” ή “μεσολάβηση” των αιτημάτων του πελάτη. Τα αιτήματα μεταδίδονται από τους πελάτες στο τοπικό τους δίκτυο, ο ρελέ-πράκτορας τα συλλαμβάνει και τα προωθεί στον εξυπηρετητή DHCP χρησιμοποιώντας unicast. Η επιστρεφόμενη απάντηση DHCP παίρνει στον πράκτορα ρελέ χρησιμοποιώντας επίσης unicast, καθώς και ο πράκτορας ρελέ στέλνει την απάντηση στο δίκτυο του πελάτη.

Τα ρελέ DHCP μπορούν να έρθουν σε πολλά σχήματα και μορφές: υπάρχει ο “αναμεταδότης” της Microsoft, ο βοηθός IP της Cisco και οι βοηθοί bootp της Juniper για να αναφέρουμε μερικούς. Όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα και σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πώς να το ρυθμίσουμε σε μια συσκευή JunOS.

Εικόνα από Thomas Thomas

Ο τρόπος GUI

Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανάγκη να μπείτε κάτω από την κουκούλα για απλές διαμορφώσεις όπως αυτό, έτσι έχω συνεργαστεί με την υποστήριξη του Juniper για να βρω τον τρόπο GUI σε αυτή τη διαμόρφωση.

Θα χρειαστεί να έχετε:

 • Από το διακόπτη layer3, τη σημείωση “l3-interface” για το Vlan που θέλετε να ενεργοποιήσετε την προώθηση για.
 • Η διεύθυνση IP του διακομιστή DHCP που θα εξυπηρετεί τα αιτήματα.

Αποκτήστε το Vlan-ID

Για να αποκτήσετε τη σημείωση “διασύνδεσης” του Vlan, ανοίξτε το WebGUI της συσκευής και μεταβείτε στο “Configure”.

Στην ενότητα “Εναλλαγή”, κάντε κλικ στο “VLAN” και επιλέξτε το Vlan που χρειάζεστε από τη λίστα.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Στο παράθυρο λεπτομερειών, η τιμή της “Διακόπτης πολλαπλών στρώσεων (RVI)” είναι το απαιτούμενο όνομα “διεπαφής”. Σημειώστε την τιμή.

Ρυθμίστε την προώθηση

Στο WebGUI της συσκευής, μεταβείτε στο “Configure” -> “CLI Tools” -> “Point and Click CLI”.

Κάντε κλικ στην επιλογή “Forwarding options” -> “Configure”.

Σημείωση: Αν έχετε ήδη μια διαμόρφωση σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες, θα έχετε αντί για ένα κουμπί “Επεξεργασία”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Κάντε κλικ στο “Βοηθοί” -> “Ρύθμιση”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Κάντε κλικ στο “Bootp” -> “Ρύθμιση”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Κάντε κλικ στο “Server” -> “Add new entry”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Τοποθετήστε την διεύθυνση IP του διακομιστή DHCP και κάντε κλικ στο OK.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Κάντε κλικ στο “Interface” -> “Add new entry”.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Πληκτρολογήστε το όνομα της τιμής “διασύνδεσης” ή “πολλαπλής στρώσης (RVI)” του Vlan για το οποίο θέλετε να προωθηθεί όπως σημειώνεται από το παραπάνω τμήμα.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Όταν τελειώσετε, η διαμόρφωσή σας θα πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα.

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Αναθέστε τις αλλαγές σας.

Ο τρόπος CLI

Όπως προαναφέρθηκε, δεν είμαι οπαδός του τρόπου CLI. Με αυτό είπε, μπορεί να μην έχετε μια επιλογή στο θέμα, ή μπορεί να χρειαστεί αυτή η διαδικασία για να είναι scriptable. Όποια και αν είναι η περίπτωση, η τεκμηρίωση εξηγεί ότι αυτές οι δύο γραμμές κάνουν το κόλπο (υποθέτοντας ότι έχετε ό, τι άλλο έχει συσταθεί):

set forwarding-options helpers bootp server 192.168.190.7 set forwarding-options helpers bootp interface vlan.2

Όπου τα παραπάνω ονόματα IP και Vlan πρέπει να αλλάξουν ώστε να αντικατοπτρίζουν την ρύθμισή σας.

Στην πλευρά του διακομιστή DHCP

Έχω κάνει αυτή τη διαμόρφωση πολλές φορές και πάντα συνδεμένος πίσω στο διακομιστή DHCP της Microsoft. Τουλάχιστον στην εφαρμογή της Microsoft δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες ρυθμίσεις από την πλευρά του διακομιστή, εκτός από τη δημιουργία του κατάλληλου πεδίου εφαρμογής. Δηλαδή, πρέπει να έχετε ένα πεδίο που αντιστοιχεί με το περιβάλλον Vlan που προέρχεται από το αίτημα. Στο παράδειγμά μας, το IP του διακόπτη L3 ήταν 192.168.191.254 με μια μάσκα δικτύου 255.255.255.0 (κλάση C). Η διαμόρφωση DHCP για να χειριστεί τα αναμεταδιδόμενα πεδία του παραδείγματος μας μοιάζει με:

It geek how to use a dhcp relay (junos)

Αυτό είναι. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι.

-Θα έχω βρει μόνο πού αυτό το μέρος μπορεί να κάνει το .